ژینگە پارێزی ئەرکی سەر شانی هەمووانە

شینە و مینە

ژینگە پارێزی ئەرکی سەر شانی هەمووانە