سد باوە شاسوار خشک شد

سدی که در سال ٢٠١٩ سرریز کرد امسال خشک شد
سدی که در سال ٢٠١٩ سرریز کرد امسال خشک شد
به دلیل کاهش بارندگی و بروز خشکسالی

اربیل (کوردستان٢٤)- سد باوە شاسوار در منطقه گرمیان به دلیل کاهش بارندگی و بروز خشکسالی، کاملا خشک شده است.

کاهش بارندگی و بروز خشکسالی، خشک شدن سد باوە شاسوار در شمال شهر کفری در منطقه گرمیان اقلیم کوردستان را به دنبال داشته است.

احداث سد باوه‌ شاسوار در سال ٢٠١١ میلادی به پایان رسید که ظرفیت نگهداری شش میلیون متر مکعب آب را دارد و مبلغ هشت میلیارد و ٩٠٠ میلیون دینار برای احداث آن هزینه شده است.

در سال ٢٠١٩ میلادی سد باوه ‌شاسوار به دلیل افزایش سطح آب سرریز کرده است، اما از سال گذشته با بروز خشکسالی فرایند خشک شدن سد آغاز شد.

سالانه هزاران پنجه ماهی در سد باوە شاسوار پرورش یافته‌اند و در تامین آب کشاورزی و توسعه گردشگری منطقه، تاثیر بسزایی داشته است.

0
1
2
3
4
5
6
7

ب.ن