هنوز هم از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان پشیمان نیستم

مسعود بارزانی :

 مسعود بارزانی در گفتگو با بخش انگلیسی بی.بی.سی، بار دیگر از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان حمایت کرد و گفت: رأی "آری" ٩٣ درصدی مردم کردستان بە استقلال کردستان نشانە برحق بودن آن است.

بارزانی در این این گفتگو در مورد اوضاع کنونی اقلیم کردستان، کرکوک و دیگر مناطق خارج از ادارە اقلیم کردستان، ادامە گفتگوهای میان اربیل و بغداد، حملە نیروهای ترکیە بە شهر عفرین بە خبرنگار بی.بی.سی پاسخ داد.

 

متن مصاحبە مسعود بارزان با بی.بی.سی:

 

بی.بی.سی: نظرتان در مورد حملە ترکیە بە عفرین چیست؟

بارزانی: ما بسیار نگران هستیم و امیدواریم در اسرع وقت این حملات پایان یابند. چون هیچ مشکلی از طریق جنگ حل نخواهد شد.

بی.بی.سی: بە نظر شما پیشمرگان در این جنگ نقشی را بر عهدە خواهند داشت؟ شما پیشمرگان را بە کمک "ی.پ.گ" خواهید فرستاد؟

بارزانی: ارسال نیروهای پیشمرگە مشکلی را حل نخواهد کرد. بهترین راه‌حل تلاش برای توقف حملات است.

بی.بی.سی: پس از سال ٢٠٠٣(میلادی) اقلیم کردستان بە عنوان نمونه پیشرفت مورد بحث بود. کردها در ابعاد مختلف پیشرفت کردند، اما اکنون این موقعیت را از دست دادەاند. آیا شما ریسک کردید و با شکست مواجه شدید؟

بارزانی: من قبلا هم گفتەام کە هرگز ( از برگزاری همەپرسی استقلال کردستان) پشیمان نیستم و بازهم تکرار می‌کنیم کە از رأی سە میلیون نفر پشیمان نخواهم شد. بە نظر من همە‌پرسی پیروز شد. ٩٣% مردم کردستان با رأی "آری" درآن همەپرسی شرکت کردند.

بی.بی.سی: شما از پیروزی سخن گفتید، اما در حقیقت اینطور نیست، چون کردها پس از همە‌پرسی با مشکلاتی مواجه شدە و شما هم بە استقلال (مورد نظرتان) نرسیدید.

بارزانی: من با این برداشت همراه نیستم کە بعضی‌ها می‌گویند آنچه رخ داد بە خاطر برگزاری همە‌پرسی بود. مشکلاتی کە پیش آمد، در سال ٢٠١٤، قبل از جنگ با داعش شروع شدە بود. قطع بودجه اقلیم کردستان و جنگ با داعش و هجوم حدود دو میلیون آوارە بە کردستان مشکلاتی بود کە ما بە تنهایی در مقابل همە آنها ایستادیم. اكثریت مردم کردستان هم با من هم نظر هستند، پس چرا باید آن را شکست بنامیم؟

بی.بی.سی: آمریکا و جامعه‌ بین‌الملل بە شما گفتند کە زمان برای برگزاری همە‌پرسی مناسب نیست. اگر بە اوضاع چند ماه قبل برگردیم، بە نظر شما این بهتر نبود کە بە رهنمودهای آمریکا گوش می‌کردید؟

بارزانی: قبل از هرچیز برگزاری همە‌پرسی جرم نیست. ملتی خواستە‌ از طریق مسالمت‌آمیز و دمکراتیک خواستە‌های خود را بیان کند. آنها گفتند زمان برای برگزاری همەپرسی مناسب  نیست، اما هیچگونە جایگزین و زمانی را برای برگزاری همە‌پرسی ارائە ندادند.  هیچ جایگزین قابل اطمینان مردم کردستان را پیشنهاد نکردند. بە نظرما برگزاری همەپرسی جرم نیست، بلکە برگزاری دمکراتیک آن از حقوق هر ملتی است. ‌

بی.بی.سی: اما در نتیجه شما کرکوک و تعدادی از مناطق دیگر را از دست دادید. با این حال آنچه انجام دادید اشتباه نبود؟

بارزانی: من آن را اشتباه نمی‌دانم و پشیمان هم نیستم. آنچە در کرکوک روی داد، علت آن خیانت داخلی کردها بود. من قبل از برگزاری همە‌پرسی هم گفتەام کە کرکوک باید شهر همزیستی مسالمت‌آمیز ملیتها و مذاهب باشد و اکنون هم بر این باور هستم.

بی.بی.سی: از خیانت در میان کردها سخن گفتید کە اشارەای است بە اختلافات زیاد داخلی، ما نە تنها در کرکوک بلکە در اربیل هم با مردم صحبت کردەایم کە می‌گویند از آنچه در کرکوک رخ داد، رنج می‌برند. از نظر امنیتی و اقتصادی هم دچار زیان شدەاند، از دولت بغداد رنجیدەاند. در همان حال از مسئولان کرد هم شکایت دارند و می‌گویند اختلافات داخلی علت اصلی این رویدادهاست.

بارزانی: قبل از همەپرسی هم در مورد این اختلافات بحث می‌شد، اما در حقیقت ٩٣% مردم کردستان با رأی "آری" در همەپرسی شرکت کردند. مردم زیادی شرکت کردند، آنهایی کە از رهبری کردستان ناراضی هستند، قبلا هم گلە داشتند. ملتی کە خواهان آزادی باشد، باید هزینە آن راهم بپردازد. اما اگر گروهی از کردها خیانت نمی‌کردند، این اتفاقات رخ نمی‌داد. همچنین در قانون اساسی عراق هم آمدە است کە التزام بە این قانون ضمانت یکپارچگی خاک عراق است. 

مسعود بارزانی در مصاحبه با بخش انگلیسی بی.بی.سی
مسعود بارزانی در مصاحبه با بخش انگلیسی بی.بی.سی

بی.بی.سی: با این حال شما اعتراف می‌کنید کە آنچه در کرکوک رخ داد بخشی از آن بە علت اختلافات بین رهبران کردستان بود.

بارزانی: همەپرسی نتیجه تصمیم یک حزب، شخص و یا یکی از طرفهای کردستان نبود، تصمیمی بود کە از سوی همە احزاب اتخاذ شد و پارلمان کردستان هم سال ٢٠١٤ (میلادی) بە آن رأی دادە بود. همە احزاب هم با آن همراهی کردند. تعدادی مخالف آن بودند، اما کسی اعلام مخالفت نکرد. آنچه در کرکوک روی داد، نتیجه خیانت یک گروه بود، اما رهبری همه احزاب اصلی موافق برگزاری همە‌پرسی بودند. بی.بی.سی: چە کسی بە شما خیانت کرد؟

بارزانی: مردم کردستان و جامعە بین‌الملل هم می‌دانند آنانی کە خیانت کردند، چە کسانی هستند.

بی.بی.سی: بعضی‌ها می‌گویند برگزاری همەپرسی بە هیچ وجه در جهت احقاق حقوق ملی نبود، بلکە در اصل برای ادامه سیطره بر قدرت و منابع نفتی برگزار شد.

بارزانی: با اینکە ٩٣ درصد مردم بە استقلال کردستان رأی دادند، اینگونە اظهارت از اهمیتی برخودار نیست.

بی.بی.سی: پس آیندە کرکوک چە خواهد بود؟ پس از ‌حملە داعش، پیشمرگان بە مدت سە سال مسئولت دفاع از کرکوک و نفت آن منطقه را بر عهدە داشتند. اکنون در کرکوک این سوال بسیاری از مردم است کە آیا نیروهای عراقی در این شهر باقی خواهند ماند؟

بارزانی: اکنون گفتگوها در جریان است، کرکوک از مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم بەحساب می‌آید کە غصب شدە و بە نظر ما راه‌حل آن گفتگو است.  

بی.بی.سی: با این حال بە نظر شما کرکوک غصب شدە است؟

بارزانی : بلە، اکنون غصب شدە است.

بی.بی.سی: آیا در مورد کنترل مشترک کرکوک بە توافقاتی دست یافته‌اید؟

بارزانی: تاکنون گفتگوها ادامه دارد و امیدوارم بە توافق خوبی برسیم، اما بە هیچ‌وجه سیاست تحمیل حاکمیت کنونی نخواهیم پذیرفت.

بی.بی.سی: اگر مذاکرات با شکست مواجه شود، چە کار خواهید کرد؟

بارزانی: اگر مذاکرات بە نتیجە نرسند، آنوقت معلوم خواهد شد چە رخ خواهد داد و ما نمی‌خواهیم از رویدادها سبقت بگیریم.

بی.بی.سی: مردم از وقوع جنگ در کرکوک نگران هستند، این احتمال را پیشبینی می‌کنید؟

بارزانی: نخیر، هرگز ما با جنگ نیستیم و برای ایجاد توافقی مشترک تلاش می‌کنیم. ما همەپرسی را برای پیشگیری از وقوع جنگ انجام دادیم، نە اینکە بە بهانەای برای آغاز جنگ تبدیل شود.

بی.بی.سی: بە نظر شما کردها برای تأسیس دولت بە آخر خط رسیدەاند یا این تلاش‌ها را ادامە خواهید داد. نظر شما در مورد آینده کردها تنها در عراق بلکە در کل منطقە چیست؟

بارزانی: نەخیر، بە هیچ وجه ما از تلاش برای رسیدن بە استقلال باز نخواهیم ایستاد.

بی.بی.سی: شما در این مورد نگران نیستید کە درگیری‌ها در کرکوک  و مناطق دیگر شمال عراق امکان فعالیت بیشتر پسماندەهای داعش را فراهم می‌کند؟

بارزانی: همە می‌دانند کە اگر پیشمرگان بە نیروهای عراقی کمک نمی‌کردند، آنها بە هیچ وجه نمی‌توانستند موصل را آزاد کنند. این یک حقیقت است. در حقیقت این درست نیست کە بگوییم داعش پایان یافتە است. بدون شک آنچه در کرکوک رخ داد شرایط را بە نفع داعش تغییر دادە است.

بی.بی.سی: در این صورت، بە عقیدە شما هنوز داعش بە کلی از بین نرفتە است. شما در این مورد چە خواهید کرد؟

بارزانی: برای ما جنگ با تروریسم تحت هر عنوانی از اولویت برخودار است. بە هیچ وجه اجازه نخواهیم داد داعش در مناطق تحت حاکمیت ما دوبارە ظاهر شود. اما جنگ با داعش تنها جنگ نظامی نیست، بلکە یک مبارزە سیاسی و فرهنگی است.

بی.بی.سی: شما از پست خود کنارەگیری کردید، انتخابات ریاست اقلیم چە زمانی برگزار خواهد شد؟ شما شخص مناسبی را برای ریاست اقلیم در نظر دارید؟

بارزانی: من بە قانون احترام می‌گذارم و براساس قانون مدت ریاست من پایان یافت. بر اساس همین قانون هم همه هموطنان کە دارای شرایط لازم باشند، می‌توانند خود را کاندیدا نمایند. برای موعد برگزاری انتخابات هم گفتگوها ادامە دارد.

بی.بی.سی: در آینده شما چە کار خواهید  کرد؟ آیا پشمرگ باقی خواهی ماند؟

بارزانی: من چنانکە پیشمرگە بودم، پیشمرگە باقی خواهم ماند.

/ا.م