اقلیم کردستان بە دست داشتن دراعترضات مردمی ایران متهم شد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت حکومت اسلامی ایران، از مخالفان سرسخت برگزاری همە‌پرسی استقلال اقلیم کردستان بود
kurdistan24.net

 k24- اربیل

خبرگزاری تسنیم، روز شنبە ١٦ دی ‌ماه، گزارش داد کە  محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت حکومت اسلامی ایران گفتە است: رئیس میز عملیات ویژه سیا در پایتخت اقلیم کردستان با رئیس دفتر پسر صدام و همچنین نماینده‌ای از عربستان، بارزانی‌ها و "مجاهدین خلق" این اتفاقات را برنامه‌ریزی کردند.

سخنان محسن رضایی در پی آن منتشر شد کە شعار برگزاری رفراندوم بە یکی از شعارهای تظاهرات سراسری این کشور تبدیل شدە است.

 

شعار برگزاری رفراندوم بە یکی از شعارهای تظاهرکنندگان ایرانی تبدیل شدە است: 

روز جمعە گذشتە هم احمد خاتمی امام جمعە موقت تهران کە در مورد تظاهرات داخلی این کشور گفتە بود قرار بودە از اربیل پایتخت اقلیم کردستان و شهر هرات افغانستان اسلحه برای تظاهرکنندگان ایران ارسال شود.

حدود سە ماە قبل برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان مورد حملە شدید مقامات ایرانی قرار گرفت.

بیش از ٩٢درصد از شرکت کنندگان در همە‌پرسی سوم مهرماه گذشتە اقلیم کردستان بە استقلال این اقلیم رأی دادە بودند.

 

بیش از ٩٢درصد از مردم اقلیم کردستان  در رفراندومی آزادانە بە استقڵال این منطقە رأی دادە بودند
بیش از ٩٢درصد از مردم اقلیم کردستان در رفراندومی آزادانە بە استقڵال این منطقە رأی دادە بودند