وزیر خارجە آلمان: ما از هر جهت خواهان پیشرفت اقلیم کردستان هستیم

k24 - اربیل

زیگمار گابریل، وزیر خارجە آلمان کە روز گذشتە در فرودگاە بین‌المللی اربیل مورد استقبال نچیروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان قرار گرفت، امروز پنجشنبە ٣١ فروردین١٣٩٦، پس از نشست مشترک با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کرد.

مسعود بارزانی، در این کنفراس خبری، با اشارە بە روابط عمیق اقلیم کردستان و آلمان، گفت: "پیشتر هم وزرای خارجە و دفاع آلمان از اقلیم کردستان دیدار کردەاند و مشاوران نظامی این کشور پیشمرگان کردستان را آموزش می‌دهند."

وزیر خارجە آلمان در پاسخ خبرنگاران در مورد موضع کشورش دربارە رفراندم استقلال کردستان، گفت: استقلال کردستان موضوع داخلی میان اربیل و بغداد است. اما با نقل‌قولی از نخست وزیر عراق گفت: قبل از دیدار از اقلیم کردستان، در بغداد "موضوع استقلال را با حیدر العبادی نخست وزیر عراق در میان گذاشتم. او هم گفتە است، خواستە کردها را درک می‌کند وا با آن مخالف نیست."

زیگمار گابریل در مورد کمکهای نظامی کشورش بە نیروهای پیشمرگە کردستان گفت: " موفقیت‌های پیشمرگە مارا بر آن داشت از نظر نظامی از آنان حمایت کنیم"

وزیر خارجە آلمان در ادامە، با اشارە بە نقش اروپا و آلمان در مبارزە با ترروریسم و حمایت از آوارگان، نقش اقلیم کردستان را در پناه دان و کمک بە آوارگان و بازسازی زیرساختهای مناطق آزاد شدە ستایش کرد.  

زیگمار گابریل، در پایان گفت: حمایت از اقلیم کردستان و عراق بە این دلیل مورد نیاز اروپا و آلمان است کە از رشد دوبارە تروریست‌ها جلوگیری شدە و آرامش در منطقە برقرار شود.

مسعود بارزانی در پایان این کنفرانس خبری، با اشارە بە سخنان وزیر خارجە آلمان گفت: ایشان موضوع استقلال را عمیقا درک کردەند. ماهم رفراندم را در جهت دریافت آراء مردم برگزار می‌کنیم و با دوری جستن از هر گونە خشونت کە بە سود همە است، با بغداد گفتگو خواهیم کرد.