فرماندار شنگال: "پ ک ک" مسئول بمبارانها از سوی ترکیە است و باید از منطقە خارج شود

k24 - اربیل

در پی بمباران پایگاه‌های جریان‌های وابستە بە حزب کارگران کردستان (پ ک ک)، فرماندار شنگال از این حزب بەعنوان عامل بمباران‌ها نام برد و تسریع کرد، پ ک ک باید این مناطق را تخلیە نماید.  

"محما خلیل" بە خبرنگار شبکە کردستان٢٤ گفت: مردم شنگال و دولت اقلیم کردستان پیشتر از پ ک ک خواستەاند جهت بازگشت آرامش بە شنگال، نیروهایش را از منطقە خارج نماید، اما آنها این درخواست را رد نمودە و در پی آن این مناطق مورد حملە هوایی ترکیە قرار گرفت.

راسانەهای وابستە بە پ ک ک تصاویری را از ویرانی‌های ناشی از این بمباران‌ها منشتر کردە و اعلام کردەاند بر اثر این حملات ١٨ تن از اعضای این نیروها جان باختەاند. 

"قاسم سمو" مسئول ادارە امنیت شنگال نیز بە  خبرنگار کوردستان ٢٤ گفت: هواپیماهای ترکیە در این عملیلات نیروهای پیشمرگە کردستان را نیز مورد هدف قرار دادەاند.