نمایندە اتحادیە اروپا در کردستان: تهدید‌های "پ‌کاکا" علیە اقلیم کردستان قابل قبول نیست

پ کا کا هنوز از سوی اتحادیه اروپا در لیست تروریست‌هاست

k24 - اربیل

نماینده اتحادیە اروپا در اقلیم کردستان، در مورد تهدیدهای حزب کارگران کردستان ( پ کاکا) هشدار داد و گفت: این  حزب هنوز هم از سوی اتحادیه اروپا در لیست تروریست‌ها قرار دارد.

پیشتر رضا آلتون، عضو رهبری پ کاکا، اعلام کردە بود، حزب مطبوعش می‌خواهد جنگ را بە داخل کردستان کیشدە و بە منابع اقتصادی و استراتژیک اقلیم کردستان حملە خواهد کرد.

این عضو رهبری پ کاکا گفتە بود، جنگ علیە ترکیە را بە اقلیم کردستان خواهند کشاند و در کردستان بە منافع ترکیە حملە می‌کنند.

 

صفین دز‌ه‌ای، سخنگوی دولت اقلیم کردستان
صفین دز‌ه‌ای، سخنگوی دولت اقلیم کردستان

 

صفین دزه‌ای، سخنگوی دولت اقلیم کردستان، در پاسخ بە تهدیدهای رضا آلتون، بە کردستان ٢٤ گفت: این نوع تهدیدها در چارچوب تروریسم است. دزه‌ای همچنین گفت، اگر این تهدیدها ادامە داشتەباشد، بدون‌شک با عکس‌العمل ما روبردو می‌شود و اقلیم کردستان سکوت نخواهد کرد.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان، همچینین گفت: معلوم است کە میدان مبارزاتی آنان کجاست و مداخله در امور اقلیم کردستان و یا هر بخش دیگری از کردستان هم قابل قبول نیست.

مدتی پیش جنگندە‌های ترکیە کوه‌‌های شنگال در شمال اقلیم کردستان را بە بهانە حضور افراد مسلح پ کاکا مورد حملە قرار دادند کە بە شهادت و زخمی ‌شدن تعدادی از پیشمرگان کردستان منجرشد.

 

کلاریس پاستور، نمایند‌ه اتحادیه اروپا در اقلیم کردستان
کلاریس پاستور، نمایند‌ه اتحادیه اروپا در اقلیم کردستان

 

نمایندە اتحادیە اروپا در پایتخت اقلیم کردستان،  با اشارە بە تهدیدهای  این عضو رهبری پ کاکا، گفت، اتحادیه اروپا در این مورد سکوت نخواهد کرد.

کلاریس پاستور، بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: این یک تهدید است و تهدید هم علیە هیچ کس یا کشوری قابل قبول نیست. پ کاکا از نظر ما در لیست تروریست‌‌ها قرار دارد و امیدوارم این سخنان درست نباشد، بە اشتباه تفصیر شدە باشد یا سخنان شخصی باشد کە خود نمی‌داند چە می‌گوید.

رضا آلتون شش ماە پیش گفتە بود نباید اقلیم کردستان بە فکر استقلال باشد. دولت اقلیم کردستان در مقابل سخنان آلتون  از پ‌کاکا خواستە بود پایگا‌ه‌های نظامی خود را از اقلیم کردستان خارج کند.