اعراب سنی موصل خواهان تشکیل اقلیم نینوا هستند

اثیل نجیفی: جهت تعیین مرزها و مناطق مورد مناقشە بە تفاهم با اقلیم کردستان نیاز داریم

 k24- اربیل

اثیل نجیفی، بە نمایندگی از حزب تازە تأسیس شدە " اتحاد برای عراق" اعلام کرد، تشکیل اقلیم نینوا یکی از اهداف اصلی این حزب است.

اثیل نجیفی کە بە عنوان رهبر حزب اتحاد برای عراق برای کردستان ٢٤سخن می‌گفت، تأسیس اقلیم نینوا را تنها راە حل مشکلات این استان دانست و گفت: "باید ساکنان استان برای یافتن راه‌حلی مشترک جهت همزیستی بە تفاهم برسند. اقلیم کردستان خود مجموعە اهداف مخصوص بە خود را دارد و این اقلیم جدید همە جغرافیای استان نینوا را دربرمی‌گیرد".

نجیفی همچنین گفت: "جهت تعیین مرزها و مناطق مورد مناقشە بە تفاهم با اقلیم کردستان نیاز داریم."

بە نظر این حزب، اقلیم نینوا تنها بە اعراب تعلق نخواهد داشت و  تمام ساکنان استان را دربر می‌گیرد.

عبدالرحمن حاجی زیباری
عبدالرحمن حاجی زیباری

از سوی دیگر حقوقدان کرد "عبدالرحمن حاجی زیباری"، در بارە اظهارات نجیفی بە کردستان٢٤ گفت: هیچ مشکل قانونی در مورد تأسیس اقلیم سیاسی با شرکت  یک یا چند استان وجود ندارد. اما در استان نینوا یک حزب بە تنهایی نمی‌تواند بە این موضوع پرداختە و خواسته‌های ساکنان را تأمین نماید.

پیشتر در پی آزادسازی بخشی از دشت نینوا، شورای این استان خواستار تأسیس اقلیم نینوا شد، اما انجمن نمایندگان عراق  با خواسته آنان مخالفت کرد.

انجمن نمایندگان عراق در پاسخ بە شورای استان نینوا اعلام کرده‌ بود، بخش زیادی از ساکنان استاب در آوارگی بە‌سر می‌برند و اوضاع کنونی برای تأسیس این اقلیم مساعد نیست.