زنان ایزدی: مجلس نمایندگان عراق صدای دردمند ما را بشنود

"پیام زنان ایزدی به مجلس نمایندگان خواهد رسید"

اربیل(کُردستان٢٤)- زنان و دختران ایزدی، از مجلس نمایندگان عراق خواستند به صدای دردمند ایزدی‌ها گوش فرا دهد.

شماری از زنان و دختران ایزدی آزاد شده از دست داعش، برای رساندن پیام خود به مجلس نمایندگان عراق، با بشیر حداد، جانشین رئیس مجلس نمایندگان عراق، دیدار کردند.

در این دیدار، زنان و دختران ایزدی از جانشین رئیس مجلس نمایندگان عراق خواستند که مجلس نمایندگان را از مشکلات و آلام عمیق آنها مطلع کند، چرا که پس از گذشت مدت شش سال از مصائب وارد آمده به ایزدی‌ها هنوز صدای آنها شنیده نشده است.

جانشین رئیس مجلس نمایندگان عراق، به زنان و دختران ایزدی قول داد که ریاست مجلس نمایندگان را از خواست آنان مطلع کند و برای تجدید نظر در قانون حفاظت از ایزدی‌ها و جبران خسارات وارده به آنها تلاش کند. همچنین زمینه میزبانی مجلس نمایندگان از زنان و دختران ایزدی را فراهم نماید تا از نزدیک مشکلات خود را مطرح کنند.

بشیر حداد، افزود؛ دولت اقلیم کُردستان با عراق در مورد عادیسازی شرایط شنگال و دیگر مناطق ایزدی‌ها به توافق رسیده است.

ب.ن