صبری: عملکرد جریان شیعی علیه اقلیم کُردستان و تندروانه است

"در مجلس نمایندگان همراهی، شراکت و برابری از میان رفت"

اربیل(کُردستان٢٤)- رئیس فراکسیون پارت دمکرات کُردستان در مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید؛ جریان شیعی نمی‌خواهد میان اقلیم کُردستان و دولت فدرال توافق صورت گیرد.

پس از آنکه تعداد زیادی از نمایندگان شیعه و سنی در مجلس نمایندگان عراق، بدون توجه به نظر نمایندگان کُرد، قانون اخذ دیون را علیه دولت و مردم اقلیم کُردستان به تصویب رساندند و پرداخت تمام درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم کُردستان به عراق را در مقابل ٣٢٠ میلیارد دلار بودجه ماهانه برای تامین حقوق کارمندان اقلیم، تحمیل کردند. ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کُردستان در مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد:" در مجلس نمایندگان عراق همراهی، شراکت و برابری از میان رفت، نباید تعهداتی دیگر برای پرداخت مبلغ ٣٢٠ میلیارد دلار که برای حقوق کارمندان اقلیم بنا به توافق دولت اقلیم و دولت فدرال تعیین شده بود، اضافه می‌‌شد".

صبری افزود:"جریان شیعی علیه اقلیم کُردستان اقدامات تندروانه انجام می‌دهد و نمی‌خواهد میان اقلیم کُردستان و دولت فدرال توافق صورت گیرد".

دولت فدرال برای پرداخت حقوق کارمندان خود، ناچار به اخذ دیون داخلی و خارجی شده است و این امر مستلزم تصویب قانون اخذ دیون در مجلس نمایندگان بود که نمایندگان شیعه و سنی با قید بند ٥ در این قانون، از اجرای توافق میان دولت اقلیم کُردستان و دولت فدرال مبنی بر پرداخت ماهانه ٣٢٠ میلیارد دلار برای حقوق کارمندان اقلیم در مقابل تحویل روزانه ٢٥٠ هزار بشکه نفت، جلوگیری کردند.

نمایندگان کُرد، نشست مجلس نمایندگان عراق برای تصویب قانون اخذ دیون را ترک کردند.

بر پایه بند ٥ قانون اخذ دیون، مبلغ ٣٢٠ میلیارد دلار تعیین شده، تنها در صورت پرداخت تمام درآمد‌های نفتی و غیرنفتی اقلیم کُردستان به دولت فدرالی، پرداخت خواهد شد.

ب.ن