مسعود بارزانی: می‌خواهم در سایە پرچم کردستان مستقل بمیرم

اگر تصمیم مردم کردستان از طریق همە‌پرسی برای استقلال بە انزوای ما تبدیل بشود، بگذارید از گرسنگی بمیریم

k24- اربیل

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در مصاحبە با مجلە "فارین پالیسی" (Foreign Policy) آمریکا بە دلایل ضرورت بر برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان پرداخت.

بەگزارش فارین پالیسی، بارزانی مدت ٥٥سال است همچون پیشمرگە برای استقلال کردستان بە مبارزە ادامە می‌دهد.

بە گزارش فارین پالیسی بارزانی در این مصاحبە می‌گوید، جدا شدن صلح‌طلبانە از بغداد بهترین راه‌حل مشکلات و استقرار ثبات در منطقه است. از مدتی پیش بە این نتیجه رسیده‌ایم کە با برگزاری همەپرسی، تعیین سرنوشت آینده مردم کردستان را بە آنان واگذار کنیم. مدتهاست من بر این باورم کە بغداد هیچ اعتقادی بە شراکت ما ندارد.

فارین پالیسی نوشتە است، بارزانی می‌داند کە همە‌پرسی برداشتن قدم اول گفتگوهای طولانی مدت با بغداد است. وی گفتە است کە بغداد بە تنهایی مخالف استقلال اقلیم کردستان نیست.

این مجلە با اشارە بە موضع آمریکا در مورد استقلال کردستان نوشتە است، آمریکا کە از تمامیت ارضی عراق می‌کند. ترکیە هم همەپرسی استقلال کردستان را اقدامی "غیر مسئولانە" و "اشتباهی بزرگ" تلقی کرده است.

بارزانی تحت تأثیر مواضع بغداد و آمریکا قرار نگرفتە و در پاسخ این سٶال  کە اگر در پی اعلام استقلال، کردستان مورد محاصره اقتصادی قرار بگیرد، می‌‌گوید: " کردها مرگ بر اثر گرسنگی را بر زندگی تحت استثمار و اسارت ترجیع می‌دهند. اگر تصمیم مردم کردستان از طریق همە‌پرسی برای استقلال بە انزوای ما تبدیل بشود، بگذارید از گرسنگی بمیریم."

فارین پالیسی، با اشاره بە اینکە مسعود بارزانی وارد سن ٧٠ سالگی شدە‌ است، می‌نویسد وی هیچگاە از هدف استقلال کردستان فاصلە نگرفته خود وی در این مورد می‌گوید: " همە‌  زندگی خود را در گرو استقلال کردستان گذاشته‌ام."

این مجلە در ادامە  با اشارە بە نقش ملا مصطفی بارزانی نوشتە است، بارزانی پدر در مهاباد در تأسیس جهموری کردستان شرکت نمودە و مسعود بارزانی سال ١٩٤٦ در این شهر متولد شده است. مسعود بارزانی خود در این مورد می‌گوید:" آن زمان پرچم کردستان در آنجا (مهاباد) به اهتزاز درآمد و من زیر سایە آن بە‌دنیا آمدم."

 

بارزانی می‌گوید:
بارزانی می‌گوید: " آنان (عراقی‌ها) بە قانون اساسی توجە نکرده و بودجە کردستان را قطع کردند."

 

بە گزارش فارین پالیسی، با حملە داعش در سال ٢٠١٤، سقوط بهای نفت و هجوم  شمار زیاد آوارگان بە کردستان، دستاوردهای اقلیم کردستان مورد تهدید قرار گرفت. بارزانی و کردها در مبارزە با داعش پیروز شدە و بە علت ایفای نقش موثر در مبارزە با تروریسم، بە شهرتی جهانی دست یافتە‌اند، اما روابط آنان با عراق بە سردی گرایید. بارزانی می‌گوید: " آنان (عراقی‌ها) بە قانون اساسی توجە نکرده و بودجە کردستان را قطع کردند."

این نشریە می‌افزاید: با توجە بە سقوط بهای نفت کە کردستان بە آن متکی‌است، ابتدا استقلال کردستان با مشکلاتی روبرو خواهد شد.

مسعود بارزانی درمورد مناطق کردستانی خارج از اداره اقلیم کردستان نیز می‌گوید: دراین مناطق مردم با شرکت در همەپرسی سرنوشت آینده خود را تعیین خواهند کرد. آنان می‌توانند بە استقلال کردستان "نە" بگویند و در آیندە با عراق بمانند.  

بارزانی در مورد روابط اقلیم کردستان و اربیل بعد از برگزاری همە‌پرسی می‌گوید: " ما با بغداد بە گفتگوی صلح‌جویانه جدی می‌پردازیم. ضممەشدن عراق را نخواهیم پذیرفت. گفتوی صلح‌جویانە باعث پرهیز از درگیری خونین و عدم ثبات در منطقه خواهد شد."

بارزانی بعد از اعلام موعد برگزاری همە‌پرسی، با حیدر عبادی گفتگو کردە و گفتە است:" ما مییخواهیم با بغداد بە راە حلی صلح‌جویانە دور از خشونت برسیم."

بارزانی با شارە بە اینکە نباید استقلال کردستان بە عدم ثبابت منطقە منجر شود، می‌گوید: " ما همیشە از حیدر عبادی حمایت کردە و در مبارزە با تروریسم بە این هماهینگی‌ ادامە می‌دهیم. مخصوصا نیروهای پیشمرگە و ارتش عراق باهم هماهنگ خواهند بود.  

بارزانی با این امید کە جامعە بین‌الملل، تذکرات او را مورد توجه قرار دهد، می‌گوید: "آنها می‌گویند احتمالا اکنون برای برگزاری همەپرسی مناسب نباشد و یا مشکلاتی ایجاد کند. من در این مورد با آنها هم‌عقیدە نیستم و نظر متفاوتی دارم. اگر آنان مخالف این همەپرسی باشند، بە این معنی است کە برای ارزش‌های مورد پسند خویش هم احترام قائل نیستند و با دمکراسی مخالفت می‌کنند.