حملە شدید آیت‌اللە خامنه‌ای بە آمریکا و دوستانی کە از بیم آمریکا دلشان می‌لرزد

خامنەای می‌گوید سردمداران آمریکا چاقوکشان بی‌تجربه‌ای هستند کە نمی‌فهمند چکار می‌کنند
kurdistan24.net

k24 - اربیل

آیت‌اللە علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه ۲۸ خردا،د در سخنانی دولت جدید آمریکا را  "چاقوکشانی تازه‌کار و بی‌تجربه" خواند که "ملت ایران را نشناخته‌اند و در برابر ایران "نمی‌فهمند چکار می‌کنند".

خامنه‌ای کە در دیدار با خانواده‌های کشته‌شدگان در سوریه سخن می‌‌گفت ، در لحنی کم‌سابقه به شدت به مقام‌های دولت جدید آمریکا حملە کرد  و گفت که " میگن می‌خواهیم نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهیم، کی بودە کە شما نخواستید این کار را بکنید؟ همیشە خواستید، همیشە سرتان بە سنگ خوردە، همیشە دماغتان بە خاک مالیدە شدە."

رهبر جمهوری اسلامی، ضمن حملە کم سابقە دولت آمریکا، اصلاح‌طلبان و میانەروهای داخل حاکمیت را نیز مورد حملە قرار داد و گفت کە " هم دشمن بدانە، هم دوستان با اخلاص بدونن و هم دوستانی کە گاهی دلشون می‌لرزە بدونن جمهوری اسلامی مستحکم ایستادە است و بدانید کە آنها (آمریکایی‌ها) نمی‌توانند بە ما سیلی بزنند و ما بە آنها سیلی خواهیم زد.

در پی سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری تسنیم از قول سپاە پاسداران ایران گزارش داد کە سپاە پاسداران با شکلیک موشک‌های میانبرد از دو استان کرمانشاه و سنندج شرق کردستان، مراکز تجمع داعش در استان دیرزور سوریە را مورد هدف قرار داده است.

حملە شدید لفظی خامنە‌ای بە آمریکا ابتدا بە طور کامل در وبسایت وی منشتر گردید، اما بعدا بخشی از متن سخنان تغییر دادە شد. سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون رسمی ایران نیز فیلم بخشهایی از این سخنان را منتشر کرد.