بارزانی و نماینده سازمان ملل پروسه همەپرسی را مورد بحث قرار دادند

هوشیار زیباری بە هیأت سازمان ملل: همەپرسی در موعد مقرر برگزار می‌گردد
kurdistan24.net

k24- اربیل

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان روز سەشنبە٣٠خردا ١٣٩٦،  در دیدار با یان کویچ، نمایندە سازمان ملل متحد در عراق  در مورد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان گفتگو کردند.

در دیدار بارزانی و یان کویچ موضوعات دیگر از جملە روبط بین اربیل و بغداد مورد گفتگو قرار گرفت.

از سوی دیگر " هوشیار زیباری" عضو دفتر سیاسی پارت دمکرات کردستان و وزیری پیشین خارجە عراق، صفحەی فیسبووک خود اعلام کرد بە هیأت سازمان ملل متحد گفتە است همەپرسی استقلال کردستان در مورد مقرر برگزار می‌گردد.

پیشتر همە احزاب سیاسی کردستان بە جز جنبش تغییر و حزب جماعت اسلامی در نشستی مشترە سوم مهرماه آیندە را بە عنوان موعد برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان اعلام کردە بودند.