مسرور بارزانی: گامهای قانونی و صلح‌جویانە ما بە سوی همه‌پرسی ادامە دارد

سازمان ملل قبل و بعد از برگزاری همه‌پرسی از گفتگوی اقلیم کردستان و بغداد حمایت می‌کند

 k24- اربیل

مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان در دیدار با "یان کوبیش" نماینده سازمان ملل متحد در عراق، گفت کە همە‌پرسی مشارکت دمکراتیک مردم جهت تعیین سرنوشت خویش است و در آیندە بە ابزار اساسی حل مشکلات تبدیل خواهد بود.

در این دیدار کە ٣٠ خرداد ماە ١٣٩٦ در اربیل برگزار شد، بارزانی و یان کوبیش آخرین تحولات منطقە را مورد بحث قراردادە و هیأت سازمان ملل بر حمایت همە‌جانبە این سازمان از گفتوهای اقلیم کردستان قبل و بعد از برگزاری همەپرسی و همچنین حل مناقشات از طریق گفتگو تأکید کرد.

مسرور بارزانی در این دیدار همچنین گفت: برای برگزاری همە‌پرسی راهکارهای قانونی درپیش گرفتە شدە است. بر اساس قانون اساسی عراق عدم التزام دولت مرکزی بە قانون اساسی این اجارزە را بە مردم کردستان اجازە می‌دهد کە درمورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

بارزانی بار دیگر تأکید کرد کە برای آیندەای کە خواست همە‌ را برآورد کند، گفتگوهایمان با بغدار را ادامە خواهیم داد.