جان دوست: برگزاری همەپرسی استقلال کردستان آروزوی ملت کرد است

نویسندە اهل کوبانی می‌گوید از صدها سال پیش در انتظار چنین روزی هستیم

k24- اربیل

شاعر، مترجم و نویسندە اهل کوبانی می‌گوید، برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان آرزوی ملت کرد است کە از صدها سال قبل برای آن مبارزە کردە و در انتظار چنین روزی است.

جان دوست می‌گوید، این همەپرسی نەتنها آرزوی ما، بلكە از آرزوهای دیرین نیاکان ماست. پدران ما برای چنین روزی خون دادەاند. با برگزاری همەپرسی روئیای آنان بە واقعیت تبدیل خواهد شد.

جان دوست، در مورد شرکت در همەپرسی استقلال کردستان بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: "در حالی‌کە باید بە اصول دمکراسی احترام گذاشت و مردم برای شرکت در این همەپرسی آزاد هستند، اما رای شرکت نکرد و رأی ندادن بە استقلال کردستان باعث شرمساری است. آری گفتن بە استقلال کردست همچون یک وظیفەی دینی بر همە واجب است. چگونە یک مسلمان، مسیحی یا پیرو هەر دین دیگری اطاعت از دین خود را واجب می‌داند، شرکت در همەپرسی و آری گفتن بە استقلال کردستان از واجبات است."

جان دوست، متولد سال ١٩٦٥ شهر کوبانی در کردستان سوریە، دارای دیوان و اشعار و آثار ترجمە از کردی بە عربی و چند رمان بە زبان کردی است. جان دوست در رمان "میرنامە" بە زندگی "احمد خانی" شاعر میهن‌پرست در سالهای (١٦٥١-١٧٠٧میلادی) می‌پردازد کە مورد استقبال خوانندگان و منتقدین کرد قرار گرفتە است.