عمار حکیم مردم کردستان را تهدید کرد

یک هفتە قبل رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بە عمار حکیم توصیە کردە بود با برگزاری همەپرسی استقلال کردستان مخالفت کند

 k24- اربیل

عمار حکیم رئیس مجلس اعلای عراق، در جمع نمایندگان فراکسیون کردستانی در مجلس نمایندگان عراق، تهدید کرد برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان با عواقب بدی همراه خواهد بود.

عمار حکیم کە هفتە گذشتە بە ایران سفر کردە بود، با دولتمردان  جمهوری اسلامی دیدار کرد و با حضور در دفترمرکزی خبرگزاری فارس، بە تشریح اوضاع عراق پرداخت.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز دوشنبه 12 تیرماه، در دیدار با عمار حکیم رییس مجلس اعلای عراق گفت: عراق نقش مهمی در منطقه دارد و نباید این کشور به سمت تجزیه برود چون این کار فقط به نفع اسرئیلی‌‌ها خواهد بود و باید جلوی این اتفاق گرفته شود و مردم نسبت به این مسئله و عواقب آن آگاه باشند.

عمار حکیم یک هفته قبل در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس این کشور دیدار کرد
عمار حکیم یک هفته قبل در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس این کشور دیدار کرد

 

 

عمار حکیم در  دیدار بالاریجانی در مورد برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان، گفته‌بود کە  "تجزیه عراق فقط به این کشور ختم نمی‌شود و در کل منطقه بازتاب خواهد داشت و به نفع کسانی تمام خواهد شد که همیشه به دنبال ایجاد تفرقه میان کردها و شیعه بوده‌اند.

'مثنی امین" رئیس فراکیسون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان عراق بە کردستان ٢٤ گفت: عمار حکیم در دیدار با نمایندگان چهار فرکسیون کردستانی، مردم کردستان را بە بسیج افکاری عمومی عراق علیە برگزاری همەپرسی تهدید کرد.  

 

دکتر مثنی امین رئیس فراکسیون حزب اتحاد اسلامی در مجلس عراق
دکتر مثنی امین رئیس فراکسیون حزب اتحاد اسلامی در مجلس عراق

مثنی امین گفت: تغییرات چشمگیری در  اظهار نظر حکیم در مورد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان با مواضع قبلی وی مشاهدە می‌شد.

بە گزارش کردستان ٢٤ مثنی امین در پاسخ بە عمار حکیم گفتە است:" متأسفانە تهدید‌های شدیدی را از شما شنیدیم، اما عراق کنونی عراق دیگری است. اکنون با گذشتە بسیار متفاوت است. با توجە بە سوابق مبارزات خانوادە شما، ما از شما انتظارداشتیم با درک شرایط کنونی عراق بر اساس قانون اساسی و منافع مشترک همە عراقی‌ها با ما سخن می‌گفتید.