بارزانی: تصمیم‌گیری برای برگزاری همە‌پرسی برگشت‌ناپذیر است

بدون رویکرد خشونت‌آمیز برای احقاق حقوقمان تلاش خواهیم کرد

k24- اربیل

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستدان، اعلام کرد، "تصمیم‌گیری برای برگزاری همەپرسی استقلال کردستان تصمیمی برگشت ناپذیر است و در این راستا بدون هرگونە خشونتی برای احقاق حقوقمان تلاش خواهیم کرد.

مسعود بارزانی در نشستی کە روز دوشنبە ٢٩خرداد ماە با هیأتی از مجلس نمایندگان عراق بە ریاست سلیم جبوری در اربیل برگزار شد، گفت: ما با اتکا بە قانون، گفتگو و درک متقابل، با دیگر طرف‌های عراقی در پی رسیدن بە حقوق برحق خود خواهیم بود.  

بر اساس بیاننامە دفتر ریاست اقلیم کردستان، رئیس اقلیم کردستان و رئیس مجلس نمایندگان عراق در این دیدار درمورد  اوضاع سیاسی و امنیتی عراق، نبرد آزادسازی موصل، مراحل بعد از حضور داعش، اوضاع مناطق آزاد شدە و موضوع آوارەها بە تبادل نظر پرداختند.

در همین نشست موضوع انتخابات آتی عراق و همەپرسی استقلال کردستان نیز مورد تبادل نظر قرار گرفت. بارزانی در این مورد با اشارە بە نقض قانون اساسی و توافق جریان‌های عراقی از سوی دولت مرکزی، گفت: همەپرسی مردم کردستان تصمیمی برگشت ناپذیر است، اما کردستان بە‌دور از هر نوع خشونتی با استفادە از ابرزارهای صلح‌جویانە و گفتگو و درک متقابل طرفهای عراقی برای رسیدن بە حقوق خویش تلاش می‌نماید.