زنان کرد در صفوف مبارزان پیشمرگە

K24- اربیل

پیمشرگە، اصطلاح دیرآشنای مردم کردستان، نامی در خور نیروهای مسلح مبارز کردستان کە خصوصیات منحصربە فرد؛ این نیروی نظامی را از ارتش کشورها، میلیشیاها و دیگر نیروهای مشابه جدا کردەاست.

نام پیشمرگە با تأسیس جمهوری دمکراتیک کردستان در دوم٢ بهمن‌ماه ١٣٢٤ بر نیروهای مسلح مبارز سازمان یافتە کردستان نهادە شد. این اصطلاح بعد از سرنگونی جمهوری کردستان، بە نامی فراگیر تبدیل شد.

پیشمرگە بە کسانی گفتە می‌شود کە با ایدە سیاسی مبارزە در راە رهایی کردستان، در سطوح مختلف مبارزات، علاوە بر فعالیت‌های سیاسی، تشکیلاتی و اجتماعی، مرگ خویش را در گرو رهایی می‌گذارند.

پس از تشکیل دولت اقلیم کردستان، این نیروهای داوطلب همچون ارتشهای منظم سازماندهی شدە، می‌توان آنان را از دیگر نیروهای نظامی جدا کرد کە اکنون همە راسانەها، تحلیلگران و سیاستمدران جهان با این نام آشنا هستند.

 

کوچر صالح دوسکی افسر نیروی پیشمرگە کردستان
کوچر صالح دوسکی افسر نیروی پیشمرگە کردستان

زنان کرد کە در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فعالانە شرکت می‌کنند، دوشادوش مردان بە صفوف نیرهای پیشمرگە پیوستەاند.

"کوچر صالح دوستکی"، یکی از زنان پیشمرگە با رتبە سروانی کە دربرنامە "صبح بەخیر" ( رۆژباش) کردستان٢٤ شرکت کرد، از هفت سال پیش بە نیروهای پیشمرگە پیوستە است. کوچر گفت:   "سال ١٣٩٠ بە نیروهای پیشمرگە پیوستم. بعد از پنج سال وارد داشکدە افسری شدم و اکنون با رتبە افسری بە مبارزات خود ادامە می‌دهم.

کوچر می‌گوید برای دفاع از آزادی و مبارزە در راە رهایی مردم کردستان، بە صفوف نیروهای پیشمەرگە پیوستەاست.

"خەلات عەلی خان"، افسر بخش اداری پیشمرگە نیز با اشارە بە اینکە با توجە بە جنگ داعش هنوز هم داوطلبان زن برای ثبت ‌نام در صفوف پیشمرگە ثبت نام می‌کنند، بە کردستان٢٤ گفت: وزارت پیشمرگە بدون استثنا، همە نیروها را از مرد و زن مورد آموزش قرار می‌دهد.

خلات علی خان، افسر بخش اداری نیروی پیشمرگە کردستان
خلات علی خان، افسر بخش اداری نیروی پیشمرگە کردستان

کوچر صالح، در حالیکە از ارائە آمار تعداد پیشمرگەهای زن خودداری می‌کند، در مورد آموزش زنان گفت: " در آموزشگاه‌ها و دانشکدەهاای نظامی کردستان مردان و زنان بە طور یکسان آموزش دادە می‌شوند. در میدانهای نبرد با تروریستها هم هیچ تفاوتی میان پیشمرگان زن و مرد وجود ندارد و در سنگرهای واحد از کردستان دفاع می‌کنند."

بە گفتە این افسر نیروهای پیشمرگە، زنان متأهل و دارای فرزند دوشادوش آنان در این سنگرها حضور دارند.

سروان خلات علی با اشارە بە محدودیت‌های اجتماعی در مورد زنان، گفت: با توجە بە اینکە خانوادەاش از سالها قبل در صفوف نیروهای پیشمرگە بوداند در خانوادە خود برای پیوستن بە این نیروها و مخصوصا از سوی  همسرش مورد حمایت قرار گرفتە است.

زنان کرد در حالیکە از سالها قبل فعالانە در عرصەهای اجتماعی، اداری و آموزشی شرکت دارند، اکنون با پیوستن بە نیروهای پیشمرگە می‌خواهند در این عرصە هم ثابت کنند کە با مردان هیچ تفاوتی ندارند.  

   

زنان کرد در صفوف مبارزان پیشمرگە
زنان کرد در صفوف مبارزان پیشمرگە
زنان کرد در صفوف مبارزان پیشمرگە
زنان کرد در صفوف مبارزان پیشمرگە