مشاور شورای امنیت کردستان: بعد از اخذ رأی مردم، با عراق بە مذاکرە خواهیم پرداخت

مسرور بارزانی در مؤسسە هریتچ آمریکا:

k24 - اربیل

مسرور بارزانی، مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان طی سیمناری در مٶسسە هریتچ در پایتخت آمریکا بە ارائه‌ نقطه‌نظرات کردستان در مورد عراق بعد از داعش پرداخت.

متن کامل سخنان مسرور بارزانی در سمینار دیدگاە کردستان در مورد عراق بعد از داعش  بە نظر خوانندگان می‌رسد:

من در اینجا ایستاد‌ه‌ام تا دیدگاە خودرا در مورد موضوع مورد بحث با شما در میان بگذارم.

همچنانکە اطلاع دارید ما بە اواخر جنگ موصل و پایان حضور داعش نزدیک می‌شویم. اکنون داعش در عراق بر لبە پرتگاە نابودیست. ما از ابتدای سال ٢٠١٤ باآغاز حملات شدید داعش با جنگ شدیدی روبرو بودیم. 

همە پیشبینی کردە بودیم کە جنگی طولانی مدت در پیش خواهیم داشت. اکنون بە پایان این جنگ شدید نزدیک می‌شویم. در موصل داعش بە سوی نابودی می‌رود. امیدوارم در سراسر عراق از بین برود، اما بە نظر ما اینطور نیست و شکست نظامی داعش پایان تروریزم در عراق  و منطقە نخواهد بود.

ضمن آنکە اندیشە و ایدئولوژی افراطی ادامە خواهد داشت و پیروان داعش آن را ادامه خواهند داد.

همە ما اطلاع داریم کە داعش ادامە سازمان القاعده است و بعد از آن هم سازمانهای مشابه دیگری سر برخواهند آورد و بە اندیشە افراطی ادامە خواهند داد و احتمالا بە مناطق بیشتری سرایت کند. 

ما معتقدیم جنگ آیندە از جنگ نظامی بە جنگ اطلاعاتی و امنیتی تبدیل خواهد شد. انتظار داریم همە مٶسسات امنیتی و اطلاعاتی جهان با همکاری یکدیگر این مشکل را برای همیشە حل نمایند.

باید بە یاد داشتە باشیم کە در برابر ازخودگذشتگی پیشمرگان جان بر کفی کە در پاسداری از ما و مبارزە با این تشکیلات تروریستی،  خود را فدا کرد‌ه‌اند، سر تعظیم فرود می‌آوریم.

اگرچە داعش از نظر نظامی با شکست مواجه‌ می‌‌شود، اما باید بدانیم بعد از آن چه‌ رخ خواهد داد و ما همیشه بر این باور بوده‌ایم کە باید توافقی جدید میان همە عراقی‌ها حاصل شود. دراین جا می‌خواهم بە طور خلاصە بە این موضوع بپردازم.

طوایف و طرفهای بسیاری در عراق هستند جنگ داعش بر آنان تأثیرگزار بودە و همە بە نوعی مشقات حاصل از حملات داعش را تحمل کرد‌ه‌اند.

لازم است مرتکب این اشتباه‌ نشویم کە داعش تنها مشکل سر راه است، داعش در نتیجه مشکلات و بحران‌های دیگر سر برآوردە است. سر برآوردن داعش نتیجە شکست نظامهای سیاسی منطه است. برای پیروزی بر این مشکلات و اطمینان از عدم تکرار موضوع داعش و مشابه ان باید بە ریشه مشکلات بپردازیم.

ما دیدگاە و نقشە راە خود را داریم و می‌خواهیم این دیدگاه و نقشە راه را با بغدا و کشورهای منطقە مورد بررسی قرار بدهیم تا بتوانیم بە راه‌حلی دست یابیم کە در منطقە بە استقرار آشتی منجر شود.

بە جای اینکه خود بە جای مردم تصمیم بگیریم، باید بە رأی آنان هم مراجعە نماییم. باید بدانیم مردم کردستان در اساس خواستار چه چیزی هستند.

تصیم گرفتەایم یک همە‌پرسی دمکراتیک برگزار نماییم و از مردم بخواهیم کە آنان چگونە آیندە خود را با بغداد دوبارە پی‌ ریزی خواهند کرد. الگوی آنان برای زندگی آیندەاشان چیست. باید آنان هم در تعیین سرنوشت آینده خویش سهیم باشند. بعد از اخذ رأی مردم، با عراق بە مذاکرە خواهیم پرداخت.

ما اکنون مذاکراتمان را با بغداد آغاز کرد‌ه‌ایم و با جریان‌های سیاسی بغداد در حال مذاکره هستیم. لازم است باهمدیگر تبادل نظر نمودە و بە نقاط مشترکی برسیم.

آنچه ما پیشنهاد می‌کنیم وضع موجود را متشنج نخواهد کرد، بلکە راەحل است. ما معتقدیم انچه بە دست خواهیم آورد، بر روابط آینده ما و بغداد تأثیرسوء نخواهد داشت. ما این را راه‌ حل می‌دانیم. تاکنون راه‌حلی برای مشکلات پیدا نشدە است و باید بە دنبال راەحل آشتی‌جویانە باشیم.

راه‌حل‌ آشتی‌‌جویانه بهترین راه‌حل هاست و باید از اینجا آغاز کنیم. بر این باور هستیم کە باید بغداد جویای بهترین راه‌حل ممکن باشیم.

باید درک نماییم اگر نظام حاکمیت با شکست مواجە نشدە بود، اکنون با مشکلاتی همچون ترور، تفرقە، ازهم پاشیدن شیرازە اجتماعی و مشکلات اقتصادی کە همە اینها نتیجە شکست نظام حاکمیت است، مواجه نمی‌شدیم.

اکنون می‌دانیم مشکلات از کجا سر برآورد‌ه‌اند و بە دنبال یافتن نقاط مشترک هستیم. در نتیجە دستیابی به‌ این راه‌حل مشترک بە استقرار آرامش دست خواهیم یافت.

در اینجا در واشینگتن با مسئولان تبادل نظر کردیم و در مورد مواضع و پیشنهادهای خود را درمورد حل بحران‌ها ارائە دادیم. می‌خواهیم نتیجه این تفاهم باعث ایجاد آیند‌ه‌ای شفاف و روشنتر برای همه باشد. 

 

 

نقطه نظرات و سٶالاتی کە در سمینار مٶسسە هرتریچ با مسرور بارزانی مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان درمیان گذاشتە شد:

 

سؤال: ائتلاف بین‌الملی چگونە می‌تواند در عراق فعالیت خود را ادامە دهد، چە کارهایی می‌توانیم انجام بدهیم؟ نقش اروپا چگونه خواهد بود؟

مسرور بارزانی: ما از ائتلاف بین‌المللی کە آمریکا ‌آن را رهبری می‌کند، بسیار سپاسگزاریم. در این مورد باید نظر ساکنان منطقە را جویا شد و به‌ نظر من همه‌ کمک‌هایی کە از خارج ارائە شدە است باید بر این متمرکز باشد کە با خواسته‌ها و پیشنهادات مردم منطقە هماهنگ باشد.

می‌خواهیم با گشودن باب گفتگو با آنان (اروپایی‌‌ها)، آنها هم بتوانند بعضی از اشتباهات خود را تصحیح نمایند. اشتباهاتی کە مدت صد سال قبل از این انجام داده‌اند، بتوانند آنها را تصحیح کردە و در تصیمات خود تجدید نظر نمایند و آغازی نوین برای حل مشکلاتی ارائە شود کە چندین سال است ادامە دارد.

( نظر یکی از شرکت کنندگان) دکتر کینسا از مٶسسە آشتی جهانی: من یکی از نزدیکان عراق هستم. مشکلاتی کە بەعلت وجود داعش سر برآورده‌است، باید بە خوبی بە این موضوع پرداختە شود. مخصوصا در روبرو شدن با داعش باید همە بە طور متحد همچون یک ملت بە مصاف داعش بروند. بە طور مثال شما با هم می‌توانید بە راه‌حلی برسد نە باجنگ.

سؤال: آیا برای ادامە حضور نیروهای آمریکایی در اقلیم کردستان انعقاد توافق دیگری با اقلیم کردستان  لازم است؟

مسرور بارزنی: ما با اطمینان کامل از هر توافقی با آمریکا جهت ادامە حضور سربازان آمریکایی در عراق حمایت می‌کنیم، اما این موضوع به بغداد ارتباط دارد. باید با بغداد بە توافق برسند. ما همیشە از حضور نیروهای آمریکایی در میهن خودمان حمایت کردەایم.

 

سٶال فرستادە کردستان ٢٤، "ماری لوری": شما در منطقە فرودگاه یا پادگانهای نظامی در اختیار دارید کە برای نظامیان آمریکایی جایگزین مراکز نظامی آنان در خاک ترکیە باشند؟

مسرور بارزانی: ما جایگزینی ارائە نخواهیم داد، اما اگر بتوانند از امکانات ما استفادە کنند، ما آماده همکاری هستیم.

 

سؤال: من یکی از سربازان پیشین آمریکا هستم و سال ٢٠١٥ شش ماە همراە نیروهای "یگان‌های مدافع‌خلق" (ی پ گ) جنگیده‌ام. سؤال من این است کە با توجه‌ بە تجربه‌ای کە با آنان دارم با اقلیم کردستان مشکلاتی داشتند. من خودم مشکلی نداشتم، اما بعضی‌ها با مشکل روبرو شدند و ما می‌خواستیم با داعش بجنگیم و بعضی از جریانها کە نظامی نبودند می‌خواستند همکاری کنند با مشکل مواجه‌ شدند. وقتی همکار من در گذشت، مشکلاتی ایجاد شد. می‌خواهم بدانم شما چه را‌ه‌حلی را پیشنهاد می‌کنید؟

مسرور بارزانی: در این مورد هیچ اطلاعی ندارم کە از ورود کسی بە سوریە یا بلعکس مانعی ایجاد شدە باشد. ما بەطور مداوم همکاری کردەایم، بنیاد بارزانی در عفرین و کوبانی همیشە با آنان همکاری داشته‌ است. باید این سؤال از ی پ گ هم بشود. بە نظر من آنان بە مردم اجازە ورود نمی‌دهند، مخصوصا بە آن ٣٠٠هزار مردم آواره‌ای کە ی پ گ اجازە بازگشت آنان را نمی‌دهد. شما خودتان از نزیک شاهد اوضاع بودەاید.

 

 

سؤال: عکس‌العمل کشورهای همسایە شما در برابر همەپرسی استقلال کردستان چگونە خواهد بود. بە نظر شما ترکیه با آن موافق خواهد بود؟ آیا هیچ پیامی در مورد موافقت یا مخالفت آمریکا دریافت کرده‌اید؟ همچنین مشکلات شنگال (سنجار) چیست؟

مسرور بارزانی: همە‌پرسی یک پروسە دمکراتیک است کە در کشورهای دمکرات برگزار می‌شود و بە نظر من هیچ طرفی آشکارا با آن مخالفت نخواهد کرد. اگر ما بخواهیم از طریق برگزاری همەپرسی بدانیم مردم ما چە می‌خواهند، چرا باید بە عنوان مشکل بە تلقی شود؟

نمی‌توانم در مورد موضع کشورها صحبت کنم، اما ما جهت برگزاری این همە‌پرسی اصرار داریم و باید بدانیم مردم چە می‌خواهند.

در مورد شنگال هم بعضی از طرفهای خارجی در اوضاع آنجا دست دارند. بعضی از طرف‌های وابسته بە پ کا کا با بازگشت آرامش و ارائه‌ خدمات مخالفت می‌کنند. ما می‌خواهیم بر اساس قانون و مراجعە بە خواسته‌های ساکنین شنگال بە این موضوع پایان دهیم.

 

سٶال: من استاد و محقق دانشگاه "تسنی" هستم. آیا این همه‌ پرسی کە در مورد استقلال برگزار می‌کنید. بە نظر شما با اوضاع اقتصادی و سیاسی کنونی کردستان سازگار است؟

بارزانی: به نظر من با وجود مشکلات داخلی همەپرسی از عوامل نیرومند اتحاد ماست و نظر من این است کە احزاب سیاسی دیگر هم مخصوصا رهبری سیاسی احزاب از این اقدام حمایت می‌کنند. برای این موضوع جهت توافق با همە جریانهای سیاسی تلاش می‌کنیم.

برای اینکە بتوانیم بە پیشرفت دست یابیم تصیم گرفته‌ایم کمیته‌ای از احزاب تشکیل شود. درمورد بعد اقتصادی آن هم می‌خواهم یادآوری کنم در یک زمان محدود ما با مشکلات زیادی مواجه شدیم. بە مصاف داعش رفتیم کە زیانهای فراوانی دربرداشت. بیش از یک میلیون و ٨٠٠هزار نفر از بخش‌های دیگر عراق آوارە شدند و بە ما روی آوردند. اکنون بعد از آغاز عملیات آزادسازی موصل این رقم بە بیش از دو میلیۆن رسیدە است. ٣٠٠هزار آواره سوری هم بە اقلیم کردستان پناه آورده‌اند. ساکنان اقلیم ٣٠% افزایش یافته‌ است. این در حالی است کە با ما همکاری نشده‌ است. در برابر آن دولت عراق بودجه ما را قطع کرد، اما ما ادامه دادیم و پیروز شدیم. اکنون مرحله برخاستن و شکوفایی است. بە نظر ما همەپرسی اقدامی مهم و تصمیمی میهنی است و در انحصار یک حزب سیاسی مشخض نیست.

 

سؤال: اقلیم کردستان چگونه با حشد شعبی تعامل می‌کند؟

بارزانی: می‌خواهم بگویم پیشینه حشد شعبی جداست. ما هیچ دشمنی با آنان نداریم. آنان همراه نیروهای عراقی جنگیده‌اند. از بعضی از فرماندهان آنان می‌شنویم کە بە روابط با ما علاقه‌مند نیستند.  باید آنها هم بە موضوع همراهی با ما احترام بگذارند. همچنین مرزهای کردستان و از خودگذشتگی پیشمرگان در راه رهایی مردم را محترم بشمارند. با آنان احساس دشمنی نمی‌کنیم و مشکل خاصی با آنها نداریم. آنچە در آیندە بە وقوع می‌پیوندد و چگونه با ما تعامل می‌کنند، بە آنان مربوط است.

 

سؤال: من درمورد مشکلات اجتماعی اقلیم کردستان تحقیق می‌کنم. می‌خواهم بدانم تأثیرات این مشکلات بر اقلیم کردستان در چە حدی است؟

بارزانی: چنانکه گفتم، ما با بیش از دو میلیون آوارە رووبرو هستیم کە همراه با مشکلات دیگری همچون جنگ با داعش و  قطع بودجه‌ کردستان از سوی دولت مرکزی، تأثیرات عمیقی بر درآمدهای محدود ما گذاشتە است. اکنون هم مردم زیادی از سراسر عراق همچون لانه‌ای آرام بە اقلیم کردستان می‌نگرند و در آنجا بە دنبال آرامش هستند.

دولت اقلیم کردستان در کمپ‌ها بە آوارگان کمک می‌کند و تا کنون در این مورد دچار بحرانی بزرگ نشدەایم. بیم آن می‌رود بدون آنکە کمک‌های خارجی بە دست ما برسد، این آوارگان بە خانه خود برنگردند.

 

 

سؤال: امکان دارد در مورد کمک‌های اداره جدید آمریکا بە اقلیم کردستان سخن بگویید؟ مذاکرات شما بە کجا رسیده است؟

بارزانی: ما خوشبین هستیم و ادارە جدید آمریکا بسیار با ما هکاری دارد. این را درک می‌کنیم کە آنان اکنون درمرحلە شنیدن نظرات مختلف است. 

درمذاکراتی کە تاکنون انجام داده‌ایم، ما خواستە‌های بیشتری را مطرح کرده‌ایم. در مورد فداکاری مردم ما و نیروی پیشمرگە و آمیختن خونهایی کە در این راە ریخته‌ایم، باید در برابر آن بە دستاوردهای بیشتری برسیم.

 

سؤال: من نویسنده‌ای مستقل هستم و در بارە پ‌کاکا می‌نویسم. آقای مسعود بارزانی جهت یافتن راه‌حلی برای مشکلات شمال سوریه، با مخالفان گفتگوکرده است. با یان حال برنامه پیشمرگان غرب کردستان چیست؟ آنان در آیندە چە نقشی بر عهده خواهند داشت؟

بارزانی: همه جریان‌های سیاسی بجز جریان‌های وابسته بە پ‌کاکا برای حل موضوعات سوریه آمادگی داشته‌‌اند. رئیس بارزانی در دهوک و اربیل طی چند کنفرانس نمایندگان "پ‌ی د" و "ی پ‌گ" دعوت کرده‌اند، درمورد بسیاری از موضوعات اشتراک نظر داشتند، اما "ی‌پ‌گ" یکطرفه موضوعات مورد توافق را رعایت نکرد. روشی کە در مورد بیرون‌ راندن طرف‌های دیگر بە اقلیم کردستان در پیش گرفتە است، مایه‌ نگرانی است.

پێشمرگان غرب کردستان از اهالی عفرین، کوبانی و دیگر مناطق هستند که در " کسکی" و "شنگال" علیه‌ داعش جنگید‌ە‌اند. وقتی که جناز‌ەی این پیشمرگان بە سوریه‌ منتقل می‌شود، ی پ گ بخاطر وجود پرچم کردستان بر تابوت آنان، از ورود آن جلوگیری می‌کند. ما می‌خواهیم همه طرفها جهت استقرار آرامش با یکدیگر همکاری کنند.

بە هیچ وجە مذاکرە با "پ‌ی‌د" و "ی‌پ‌گ" را رد نخواهیم کرد. می‌خواهیم همه جریان‌ها دور میز مذاکرە بە صلح و آرامش برسند و همیشه از این حمایت می‌کنیم.

 

سؤال (بخش کردی صدای آمریکا): مشکل شما با پ‌کاکا چیست؟ مخصوصا در شنگال راه‌حل آشتیجویانە در پیش دارید؟ نظر آمریکا در این مورد چیست؟

بارزانی: بله‌ مشکل وجود دارد، اما آنان مشکل را به اقلیم کردسان آورده‌اند. ما خواهان حل این مشکلات هستیم و بر اساس انستنباط من همه نهادهای ایزدی‌ها از پ‌کاکا خواسته‌اند منطقە را تخلیە نمایند. کسانی که در آنجا هستند ما آنان را می‌شناسیم و می‌دانیم از جاههای دیگر آمده‌اند. بهترین راهکار این است پ‌کاکا آشتیجویانه این مناطق را تخلیە نماید و اجازە بدهد بە نوسازی آن بپردازیم. این تنها راه‌حلی است که مردم آن را بپسندند. 

 

سؤال: موضوع ماده ١٤٠ بە کجا رسید؟ چنانکە ما می‌دانیم آقای مسعود بارزانی همیشە می‌گوید کرکوک و از نظر تاریخی و جغرافیایی بخشی از کردستان است، دولت مرکزی هم با آن مخالف است. کە امیدوارم بە جغرافیای اقلیم کردستان ملحق شود.

بارزانی: بە نظر من این مادە یک مادە قانونی است. بعد از آنکە قانون اساسی بە حال تعلیق در آمد، این مادە هم ارزش قانونی خود را از دست داده‌ است. دولت مرکزی عراق آن را اجرا نکرده‌است. این مادە تنها در مورد کرکوک نیست، مربوط به همه مناطق مورد اختلاف اقلیم کردستان و عراق است. 

اجرای آن وظیفه دولت مرکزی بود، اما بە این وظیفە عمل نکرد. ماده١٤٠ از سه مرحله تشکیل شده است. ابتدا، عادی‌کردن اوضاع کە شامل بازگشت مردمی می‌شود کە به‌ زور از این مناطق کوچ داده‌شد‌ه‌ اند و انتقال آنانی کە جهت پر کردن جای مردم کوچ دادە شدە بە این مناطق آورده‌ شده‌‌اند. همچنین جهت کوچک کردن استانهای کردستان، بخشهایی از این استانها  را جدا شدە و بە استان‌‌های دیگر ملحق کرده‌اند. این مناطق هم باید بە حالت اولیە باز گردند.

دوم: می‌بایست اقوم و ملیت‌های ساکن این مناطق از طریق سرشماری دقیق تعیین می‌گردید و سوم: بر اساس همە‌پرسی سرنوشت ساکنان این مناطق حل گردد.

به‌ نظر ما مرحله اول به نوعی اجرا شده‌ است، اما بازگشت مردم بە جای اول خود باز نگشته‌اند. در این شریط بە نظر ما بعد از این تحولات شمار کردها بە حدود ٧% می‌رسد. اما بە دلایلی این مادە قانونی اجرا نشد‌ە است. عراق برای اجرای این مادە وقت زیادی در اختیار داشت. از سال ٢٠١٤ تا کنون در جنگ با داعش بودیم، اما پیشمرگان تنها نیرویی بودند کە از کرکوک محافظت کردند و اجازە ندادند داعش همانند موصل این شهر را اشغال کند. ما بر این باوریم کە شناسنامه‌ کرکوک شنانسامە کردی است و می‌خواهیم در این مورد با دولت مرکزی عراق بە توافق برسیم و مردم کرکوک هم خودشان بە نتیجه‌ای برسند.

 

 

سؤال: در مورد شنگال و مشکلاتی کە در آنجا وجود دارد، توضیحات بیشتر چیست مخصوصا در بارە نقش کشورهای منطقە. آیا ادارە جدید آمریکا می‌خواهد نفوذ ایران در منطقە را محدودتر کند؟

بارزانی: دیگاه ما بسیار روشن است. می‌خواهیم با همسایگانمان روابط خوبی داشته‌ باشیم. با این حال با مداخله هر کشوری در امور داخلی خود مخالف هستیم. می‌خواهیم ایران و دیگر کشورها به این موضوع احترام گذشتە و بە خواسته‌ها و رأی مردم احترام بگذارند و جنگ و جایگزین دیگری را برای آن نسازند. ما برای مذاکره آماده هستیم. آماد‌ەایم در این مورد برای ایجاد روابط حسنە با همسایگان با همە بە بحث و گفتگو بپردازیم. 

در باره آمریکا هم، نمی‌توانیم بە نیابت از آنان ابراز نظر کنیم. ما نگران آنیم کە تصمیم آنان چە خواهد بود و موضع آنان در مورد منطقه چیست. ما در منطقە‌ای حساس زندگی می‌کنیم. امنیت ملی مردم از نظرما بر همه‌چیز مقدم است. با هر طرفی که با کردستان همکاری نماید، همکاری می‌کنیم.

 

سؤال: در بارە مسیحی‌ها و آوار‌گانی کە از موصل آمد‌ه‌اند و همچنین در مورد آینده‌ مسیحی‌ها نظر شما چیست؟

بارزانی: قبل از آغاز جنگ موصل ما اعلام کردیم باید طرفهای ساکن موصل بە مذاکره بپردازند.ما نمی‌توانی در مورد مسیحی‌ها اظها نظر کنم. همچنین نمی‌خواهیم دیگران در مورد آینده ما سخن بگویند. ما با تمام قدرت از تصمیم مسیحی‌ها حمایت می‌کنیم. مسیحی‌ها هر تصمیمی بگیرند ما با آنان همکاری می‌کنیم.

 

سؤال: بە نظر شما برگزاری همە‌ پرسی استقلال کردستان چقدر عملی خواهد شد؟ همه‌ پرسی برای فشار بیشتر بر عراق است یا در عمل برای رسیدن بە استقلال است؟

بارزانی: برعکس، همەپرسی رأی مردم است. چە کسی رأی مردم را برای امیال خود به‌ کار می‌برد؟ وقتی مردم تصمیم می‌گیرند، این تصمیم باید اجرا شود. ما بە مردم گوش می‌دهیم. نظر ما این است کە این همە‌پرسی اواخر امسال برگزار شود. این تصمیمی است کە گرفته‌ایم. این موضوع بر عهده کمیته‌ای است کە مسئول برگزاری همه‌ پرسی است. این یک موضوع جدی است و هیچ ارتباطی بە تبلیغات سیاسی ندارد.هیچکس حق ندارد به‌ جای مردم سخن بگوید. باید بە مردم مراجعە‌ کرد و ببینیم آنها چه می‌خواهند.

 

سؤال: ارتش عراق و حشد شعبی می‌خواهند بە کرکوک و خانقین نزدیک شوند و بە مناطق "بشیر"، " کیوان"، "تازە" و دیگر مناطق هم نزدیک شدە‌اند، این تحرکات چە تأثیری خواهد داشت؟ شنیده‌ایم کە نظر فرماندهان حشد شعبی درمورد کردستان خوب نیست؟

بارزانی: چنانکە اشاره کردم، می‌خواهیم اختلافات را با همە حل نماییم. جنگ کە شروع شد، نیروی ویژە در این ماطق وجود داشت. آنان با داعش هماهنگ بودند. برای پاسخ کامل باید این سٶال را از آنان پرسید. آن مناطق خاک کردستان است. می‌خواهیم بعد از جنگ داعش برای احترام متقابل بە راه‌‌حلهایی برسیم کە هیچکس نتواند امیال خود را تحمیل کند.

 

سؤال: هنگام گفتگو با مسئولان کاخ سفید از همەپرسی هم سخن گفتید، موضع کاخ سفید چە بود؟ در داخل کردستان تهیه مقدمات همەپرسی وارد چه مرحله‌ای شده است؟

بارزانی: ما در نشستهایمان درکاخ سفید از اشتراک نظر آنها خوشحال شدیم. کلماتی شنیدیم کە بر روابط ما تأثیرگذار خواهد بود. در بعد داخلی‌ هم طی برگزاری چندین نشست با احزاب سیاسی کە می‌خوهند بخشی از پرسه میهنی باشند، این نشست‌‌ها را ادامە خواهیم داد تا بتوانیم با دیدگاهی متحد بە برگزاری همەپرسی بپردازیم.

 

سؤال: می‌توانید درمورد وضع زندگی در کردستان بیشتر توضیح دهید؟ ما گاە گداری می‌شنویم کسانی بە خاطر دافاع از ناموس کشتە‌ می‌شوند.

بارزانی: بر اساس قوانین ما باید سی درصد از اعضای پارلمان از زنان باشند. این درصد در مقایسە با دیگر کشورها بیشتر است. متأسفانە حقیقت تلخی وجود دارد کە در بعضی از نقاط حرکات نامطلوبی در این مورد وجود دارد کە نتیجه بعضی از عوامل فرهنگی و تربیتی است. دولت ما همە توان خود را برای برابری جنسیتی بە کار گرفته‌ است. با افتخار باید گفت زنهای کردستان ثابت کرده‌اند کە دست کمی از مردان ندارند و در برابر ددمنشانه‌ترین تشکیلات تروریستی جنگیده‌‌اند. بە نظر من جهانیان بر این واقعیت گواهی می‌دهند.

 

سؤال: من از داشنگاه نیوجرسی هستم. می‌بینم از طریق اینترنت از داعش حمایت می‌شود. این کار داعشی‌ها چە تأثیری بر کردستان داشته‌ است؟

بارزانی: می‌توان گفت ما خوشبخت هستیم. مردم ما با فرهنگ تندروی همراه نیست و از تندروی حمایت نمی‌کند. مردمی هستیم کە تفاوت‌ها را قبول داریم. در کردستان مردم با تفکرات دینی و سیاسی گوناگون با هم زندگی می‌کنند. می‌توان گفت مردم کردستان از نظر همزیستی بهترین مردمان هستند. این موضوع باعث شدە است کە از جلب حمایت مردم از این تشکیلات تروریستی جلوگیری کنیم. همزمان دستگاه‌های امنیتی ما نقش اساسی را در این مورد برعهده داشته‌ و مردم هم از آن حمایت کرده‌‌اند. بە همین دلیل می‌توان گفت ما همیشە برای محدود کردن تروریسم در کردستان از آمادگی کامل برخوردار بوده‌ایم. امیت مطلق در هیچ جای جهان وجود ندارد. می‌توانم در این مورد آمار و ارقام ارائە دهم کە از زمان آمدن داعش اقدامات تروریستی در کردستان کمتر از دیگر مناطق عراق بوده‌است. توانسته‌ایم امنیت کردستان را تأمین نماییم. مردم کردستان خود در خط مقدم این مبارزە قرار دارند. آنها مداوم همکاری کرده‌اند. همچنین نهاد‌‌های امنیتی در این مورد نقش اساسی داشته‌‌اند.

 

سؤال: با پیشدستی شما و جناب رئیس اقلیم کردستان حرکتی اصلاحی احساس می‌شود کە در میان جوانان تأثیرگذار است. آیا برنامه‌ای برای جوانانی دردست دارید کە در خارج تحصیل کردە و می‌خواهند برای خدمتگزاری به کردستان برگردند؟

بارزانی: من می‌خواهم همیشه ازاین افراد حمایت می‌کنم کە بە تحیصلات عالی رسیدە و می‌خواهند بە کردستان بازگردند. این را اضافە کنم کە ما دانشگاه آمریکایی را در دهوک افتتاح کرده‌ایم. می‌خواهیم تسهیلات لازم را برای مردم و جوانانی فراهم کنیم کە خواهان رسیدن بە مدارج عالی تحصیلی هستند و بە رهبران جوان خدمت نماییم. شما این فرصت را در اختیار دارید. از بازگشتنتان خوشحال می‌شوم. مطمئن هستم کە رئیس (اقلیم) با کسانی کە با هدف خدمت بر می‌گرندند همکاری می‌کنند.

 

سؤال: در صورتی  کە مسیحی‌ها و ایزدی ها در این رفراندم شرکت نکنند، این پروسە متوقف خواهد شد؟ اگر این مناطق بە دو بخش عراقی  و اقلیم کردستانی تقسیم شود، می‌توانید آن‌را متحد نمایید؟

بارزانی: شما در مورد مناطق مورد مناقشە می‌گویید و ما نمی‌توانیم بە زورآنان را متحد کنیم یا بە جای آنان ابراز نظر بکنیم. آنان خودشان صاحب نظر هستند کە با کدام طرف باشند.اگر مردمی کە شما اشاره‌ کردید، بخشی از این همە‌پرسی باشند و بخواهند از این حق دمکراتیک حمایت نمایند، یا بخواهند شرکت نکنند، اختیار دست خودشان است. در مناطقی کە مردم آن نخواهند، در آن مناطق همە‌پرسی برگزار نخواهیم کرد.