رئیس کمیسیون پِشمَرگَ در پارلمان کوردستان خواستار دور ساختن شبه نظامیان (پ ک ک) از مرز‌های اقلیم کوردستان شد

"کار گذاشتن مین با هدف شهید کردن نیروهای پِشمَرگَ‌ اقدام علیه حقوق بشر است"
کمیسیون پِشمَرگَ در پارلمان کوردستان
کمیسیون پِشمَرگَ در پارلمان کوردستان

هَولِر/اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس کمیسیون پِشمَرگَ در پارلمان کوردستان، از دولت اقلیم خواست که شبه نظامیان (پ‌ک‌ک) را از مرز‌های اقلیم کوردستان دور کند.

رِوینگ هروری، رئیس کمیسیون پِشمَرگَ در پارلمان کوردستان، با اشاره به فعالیت‌های نظامی حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) در مناطق مرزی اقلیم کوردستان، از دولت اقلیم کوردستان خواست که تمام تلاش خود را برای دور ساختن شبه نظامیان (پ‌ک‌ک) از اقلیم کوردستان به کار بندد.

در چند روز گذشته در اثر انفجار مین که توسط (پ‌ک‌ک) در مناطق مرزی اقلیم کوردستان کار گذاشته می‌‌شوند، یک پِشمَرگَ شهید و یک پِشمَرگَ‌ی دیگر زخمی شدند.

هروری، کار گذاشتن مین با هدف شهید کردن نیروهای پِشمَرگَ‌ را اقدام علیه حقوق بشر دانست.

پیش از این پارلمان کوردستان از (پ‌ک‌ک) و دولت ترکیه خواسته بود که درگیری‌های خود را به خارج از مناطق مرزی اقلیم کوردستان انتقال دهند.

ب.ن