سفارت آمریکا حمله‌ی شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک بە نیروهای پیشمرگه‌ را وحشیانه توصیف کرد

آمریکا ضمن محکوم کردن حمله‌ی پ‌ک‌ک بە پیشمرگان کوردستان بر حمایت از اقلیم کوردستان تأکید کرد

اربیل (کوردستان ۲۴)- سفارتخانه‌ی آمریکا در عراق روز یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۰در بیانیه‌ای  حمله‌ی شبه‌نظامیان وابسته بە حزب کارگران کوردستان (پ‌ک‌ک) را وحشیانه توصیف نمود و آن را بە شدت محکوم کرد.

در بیانیه‌ی سفارت آمریکا در عراق آمده است کە: " حمله‌ی وحشیانه‌ی پ‌ک‌ک بە شرکای قهرمانمان در نیروی پیشمرگه‌ی کوردستان را محکوم می‌کنیم."

سفارت آمریکا با تأکید بر ادامه‌ی حمایت از اقلیم کوردستان گفته است: با دوستانمان در اقلیم کوردستان خواهیم ایستان و بر همکاری مشترک در جهت ایجاد ثبات در منطقه تأکید می‌نماییم."

بامداد روز شنبه ۱۵ خرداد، در آخرین حمله‌ی شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک بە نیروهای پیشمرگه‌ی مدافع  ثبات و امنیت کوردستان، ۵ نفر از پیشمرگان شهید و تعدادی زخمی شدند.

/ا.م