عضو حزب دمکرات کوردستان – سوریە: گذرگاه مرزی اقلیم کوردستان مجرای تنفس روژآوا است

"اقلیم کوردستان ضمن تحمل همه‌ی بحران‌ها بە پناهگاه هزاران آواره و پناهنده‌ی دیگر بخش‌های کوردستان تبدیل‌شده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- عضو رهبری حزب دمکرات کوردستان- سوریە، می‌گوید کابینه‌ی نهم اقلیم کوردستان از میان بحران‌های گوناگون سر برآورد، اما مسرور بارزانی با درایت کامل توانست با این مشکلات مبارزه نماید.

نوری بریمو عضو رهبری حزب دمکرات کوردستان- سوریە، در گفتگو با کوردستان۲۴، با اشارە به تلاش کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان بە ریاست مسرور بارزانی برای ادامه‌ی خدمات در میان بحران‌های دارایی و انتشار ویروس کرونا کاهش شدید نرخ فروش نفت، گفت: " دولت اقلیم کوردستان همچنان پناهگاه آوارگان و پناهندگان بخش‌های دیگر کوردستان است.

نوری بریمو، با اشاره بە کمک‌های بشردوستانه‌ی اقلیم کوردستان طی دو سال گذشته، گفت: پس از تحولات پی‌درپی در سوریە دولت اقلیم کوردستان از طریق گذرگاه مرزی فیشخابور- سیمالکا بە مردم روژآوا (کوردستان سوریە) کمک کرده‌است. وی گفت: در شرایط کنونی این گذرگاه مرزی مجرای تنفس و جذب اکسیژن برای روژآوا تبدیل‌شده است.

/ا.م