در پی تشدید حضور مردم در مراکز دریافت واکسن کرونا یک مرکز بهداشتی برای تزریق این واکسن به معلولان اختصاص یافت

از حدود یک ماه پیش تقاضای مردم برای دریافت واکسن کرونا افزایش‌یافته است

اربیل (کوردستان ۲۴)- دکتر دلوان محمد مدیر شبکه‌ی بهداشت اربیل روز چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۰، از اختصاص یک مرکز درمانی بە تزریق واکسن بە شهروندان معلول خبر داد.

دکتر دلووان در گفتگو به خبرنگاران گفت کە  بە منظور تسهیل واکسیناسیون افراد معلول، از امروز یکی از مراکز درمانی اربیل را بە معلولان اختصاص یافت.

مدیر شبکه‌ی بهداشت اربیل گفت از حدود یک ماه پیش، تقاضای مردم برای دریافت واکسن کورنا بە طور چشم‌گیر افزایش‌یافته است، بە همین خاطر تعداد مراکز درمانی مخصوص تزریق واکسن نیز افزایش‌یافته است.

/ ا.م