ترویج کتاب‌خوانی در میان مردم شرق کوردستان

گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی برای بسیاری از کوردستانی‌ها در اولویت قرار دارد

اربیل (کوردستان ۲۴)- بهروز شیربگی با گذاشتن بساط کتاب‌فروشی در خیابان‌های سقز، همراه با کسب درآمد درصدد گسترش کتاب‌خوانی است.

جوانان و تشکل‌های مدنی در شرق کوردستان در راستای اشاعه‌ی فرهنگ کتاب‌خوانی، در بسیاری از روستاها بە ایجاد کتابخانه‌های عمومی روی آورده‌اند. علاوه بر آن جوانانی همچون بهروز شیربگی بساط کتاب‌فروشی خود را در خیابان‌ها و کوچه‌ها پهن کرده و علاوه بر کتاب‌فروشی، بە رهنمایی و تشویق مردم به کتاب‌خوانی می‌پردازد.

/ا.م