کاندید پارت دمکرات در شنگال: شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک حتماً برای روز انتخابات هم نقشه دارند

ویان دخیل: از شبه‌نظامیان غیربومی و خارجی در شنگال شکایت خواهم کرد

اربیل (کوردستان۲۴)- شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک در منطقه‌ی شنگال مزاحم  فعالیت تبلیغاتی نامزدهای پارت دمکرات کوردستان شده  و از ورود نامزدها بە شرف‌الدین و شنگال پیشگیری کردند.

ویان دخیل نامزد پارت دمکرات کوردستان برای شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان عراق فدرال، روز شنبه ١٠ مهرماه۱۴۰۰ در مصاحبه با رسانه‌ها این اقدام شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک را محکوم کرد و گفت از این شبه‌نظامیان خارجی شکایت خواهند کرد.

ویان دخیل گفت: رأی‌دهندگان منطقه‌ی شنگال بە پارت دمکرات کوردستان و با ما رأی می‌دهند، اما وقتی کە ما می‌خواستیم بە شرف‌الدین و شنگال برویم گروه‌هایی مزاحم ما شدند.

ویان دخیل خطاب به مصطفی کاظمی گفت: اکنون راه را بر ما گرفتند و نتوانستیم بە شرف‌الدین و شنگال بروییم. جناب کاظمی شما در پاسخ به این راهزنی چه‌کار خواهید کرد؟ راهزنی کە امروز علیه ما انجام شد بە معنی اشغال شنگال است. این ‌یک نیروی خارجی است کە شنگال را اشغال کرده و اجازه‌ی ورود به ما ندادند.

ویان دخیل همچنین رو بە کاظمی گفت:" اگر امروز این‌جوری از حضور ما جلوگیری بکنند، آن‌ها روز انتخابات چه‌کار می‌کنند؟ این حرکت نشان می‌دهد کە برای روز انتخابات هم نقشەای در سر دارند تا بە مردم فرصت ندهند بە میل خودشان در این انتخابات شرکت نمایند.

نامزد ایزدی پارت دمکرات کوردستان برای انتخابات پیش رو در شنگال، همچنین گفت: " رویداد امروز برای تضعیف و ناتوانی دولت عراق و نهادهای نظامی عراقی در برابر این گروه‌ها کە سیطره‌ی خود را بر شنگال و منطقه تحمیل کرده‌اند، انجام‌گرفته است.

/ا.م