پارلمان کوردستان برای تصمیمی یکجانبە در انتظار عملکرد دولت عراق

"داعش نە اینکە تمام نشدە، بلکە سریعا در حال رشد دوبارە میباشد، لذا ضروریست کە دولت اقلیم کوردستان با همکاری دولت عراق و ائتلاف بین‌المللی، اقدامی جدی داشتە باشند"
کنفرانس خبری هیمن هورامی معاون رئیس پارلمان کوردستان
کنفرانس خبری هیمن هورامی معاون رئیس پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- هیمن هورامی معاون رئیس پارلمان کوردستان، از دولت اقلیمش میخواهد در مورد امنیت مناطقی کە مابین نیروهای پیشمرگ و سپاه عراق قرار دارند، بە نتیجە نهایی برسد و معلوم شود آیا عراق میتواند امنیت این مناطق را تامین کند یا نە، هورامی میگوید، "اگر بە چنین نتیجەای نرسیدیم، ما (پارلمان کوردستان) با همکاری نیروی پیشمرگ و تمام فراکسیون های پارلمان، تصمیمی یکجانبە می‌گیریم".

معاون رئیس پارلمان کوردستان، بر این تاکید دارد کە حملات اخیر تروریستهای داعش نشان دهندە این می‌باشد، "داعش نە اینکە تمام نشدە، بلکە سریعا در حال رشد دوبارە میباشد، لذا ضروریست کە دولت اقلیم کوردستان با همکاری دولت عراق و ائتلاف بین‌المللی، اقدامی جدی داشتە باشند".

اقدامات تروریستی اخیر داعش، در این روزها سرخط اخبار اقلیم کوردستان و عراق را بە خود اختصاص دادە. در آخرین حملە، ساعت ٢٢:٠٠ جمعە شبە گذشتە (١١ آذر ١٤٠٠)، تروریست‌های داعش به روستای خدرجیجه در دامنه کوهستان قره‌چوغ حملەور شده و در این یورش وحشیانه مردم غیر نظامی را مورد هدف قرار دادند که در اثر آن سه هم‌میهن و ١٠ پیشمرگ شهید و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند.

بعد از این حملە تروریستی، بار دیگر وجود خلاء امنیتی مابین نیروهای پیشمرگ و سپاه عراق، بە وضوح نمایان شد. از سال ٢٠٠٥ میلادی و سرکار آمدن دولت تازه عراق تا بەحال، چندین مسئلە مابین بغداد و اربیل معلق ماندەاند. مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان، یکی از این مسئلەها میباشد.

بر طبق مادە ١٤٠ قانون اساسی عراق، قرار بود تا سال ٢٠٠٧ و در سە مرحلە، آیندە این مناطق معلوم شود، ولی تاکنون چنین امری رخ ندادە. تا قبل از همە‌پرسی استقلال کوردستان در سال ٢٠١٧ نیز، نیروی پیشمرگ در این مناطق حضور داشت و امنیت برقرار بود. بعد از همە‌پرسی و یورش سربازی دولت عراق بە کرکوک و مناطق کوردستانی، دەها هزار کورد از این مناطق آوارە شدند و نیروهای پیشمرگ نیز دیگر در انجا حضور نداشتند.

بعد از گذشت چندین سال از این حوادث، بغداد و اربیل بر سر مکانیزمی تازە در مورد ادارە این مناطق، بە اتفاق رسیدند. تاسیس مرکز هماهنگی و نیروی مشترک برای حفظ ثبات و آسایش این مناطق، از جملە موارد مورد اتفاق بود. با این حال، مسئولین دولت کوردستان بر این باوراند کە مرکز هماهنگی "تنها در حد یک چای یا قهوە خوردن میباشد".

محمد خورشید مسئول شاخە سە پارت دموکرات کوردستان در کرکوک، میگوید، "مرکز هماهنگی متشکل از چند افسر عراقی و نیروی پیشمرگ میباشد کە هفتەای یک یا دو بار با هم چای میخورند. اعتمادی مابین‌شان نیست و هیچ حرفی رد و بدل نمی شود. در حقیقت دولت عراق اصلا اعتقادی بە این مرکز ندارد".