فراکسیونهای پارلمان با تدوین پیش نویس قانون اساسی کوردستان موافق‌اند

نشت پارلمان کوردستان
نشت پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان ۲۴) - فراکسیونهای پارلمان کوردستان با تدوین پیش نویس قانون اساسی اقلیم کوردستان موافقت کردەاند و مقرر شدە مکانیسم پیش نویس این قانون در جلسە علنی پارلمان مورد بررسی قرار بگیرد.  

سارا دلشاد عضو کمیسیون قانونی پارلمان کوردستان، می‌گوید، همە فراکسیونها با تدوین پیش نویس قانون اساسی کوردستان در این دورە پارلمان موافقند.

او تصریح کرد، نشست پارلمان برای مشخص کردن شیوە تدوین قانون اساسی برگذار می‌شود، سپس کمیتە مقدماتی تاسیس و، بعد از تدوین پیس نویس، در جلسە علنی پارلمان بە رای گذاشتە می‌شود.

بنا بر مصوبە شماره ٥ پارلمان کوردستان، کمیتە بررسی پیش نویس قانون اساسی در سال ٢٠٠٥ اغاز بە کار کرد و بعد از چهار سال و روز ٢٤ ژوئن ٢٠٠٩، بە تصویب پارلمان رسید. اما کمیساریای مستقل انتخابات عراق، در جواب بە همە‌پرسی دستور کوردستان، تصریح کرد "مدت زمان لازم برای همە‌پرسی، مهیا نیست". سپس اختلافات داخلی بر سر قانون اساسی بالا گرفت و معترضین خواستار بازگرداندن دستور بە پارلمان و بررسی مجدد آن شدند.

روز ٤ ارویل سال جاری، هیات رئیسە پارلمان در نشستی با فراکسیونها، از انان خواست در مورد قانون اساسی کوردستان با احزاب خود مشاورت کنند و هیات رئیسە را از ملاحظات و پیشنهادات شان مطلع کنند.

در روزهای آغازین ماه مە امسال نیز، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان با هر یک از احزاب جمعیت دادگردی، اتحاد اسلامی، جنبش گوران، اتحاد میهنی کوردستان، سوسیالیست و پارت دموکرات کوردستان دیدار کرد. قانون اساسی کوردستان، یکی از محورهای اصلی این دیدارها بود.

نچیروان بارزانی بر این تاکید داشت کە "اقدامات جدی در راستای تدوین قانون اساسی کوردستان انجام می‌دهیم، دستوری کە دربرگیرندە دموکراسی و آزادی باشد و خواستەهای اقلیتهای دینی و قومی کوردستان در آن منعکس شود."