کمال قلیچدار اوغلو خواهان حل قضیە کورد در پارلمان ترکیە شد

"مسئلە کورد، از مشکلات اصلی ترکیە می‌باشد و باید در پارلمان ترکیە حل شود، تلاش برای اینکە این مسئلە را در جایی دیگر و بە شیوە دیگر حل کنیم، اشتباه است"
قلیچدار اوغلو وعدە داد، صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا و کسانی را کە "بە ناحق" دستگیر شدە‌اند، آزاد خواهد کرد
قلیچدار اوغلو وعدە داد، صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا و کسانی را کە "بە ناحق" دستگیر شدە‌اند، آزاد خواهد کرد

اربیل (کوردستان٢٤) - کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق بر حل قضیە کورد در پارلمان ترکیە تاکید دارد و می‌گوید، "تلاش برای اینکە این مسئلە را در جایی دیگر و بە شیوە دیگر حل کنیم، اشتباه است."

قلیچدار اوغلو در دیدار با اتحادیە کارگران و صنعتگران شهر "روها" کوردستان ترکیە اظهار داشت، "مسئلە کورد، از مشکلات اصلی ترکیە می‌باشد و باید در پارلمان ترکیە حل شود، تلاش برای اینکە این مسئلە را در جایی دیگر و بە شیوە دیگر حل کنیم، اشتباه است".

وی هچنین وعدە داد اگر حزبش در انتخابات آتی ترکیە اکثریت آرا را بدست بیاورد، صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا و کسانی را کە "بە ناحق" دستگیر شدە‌اند، آزاد خواهد کرد.

رهبر حزب جمهوری خلق می‌گوید، "ماندن صلاح‌ الدین دمیرتاش در زندان، غیر‌ قانونی است و ملاحظاتی کە در موردش ذکر می‌شود، هیچ ارزشی ندارند. لذا اگر جمهوری خلق حزب حاکم شود، دمیرتاش، کاوالا، وکلاء و همە کسانی را کە بە ناحق زندانی شدەاند، آزاد خواد کرد."

صلاح ‌الدین دمیرتاش رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در ٤ نوامبر سال ٢٠١٦ میلادی در چارچوب "تحقیقات ترور" زندانی شد. عثمان کاوالا نیز در ١ نوامبر سال ٢٠١٧ میلادی با اتهام اغتشاش و حوادث "گزی پارک"، بە حبس محکوم شد.