بازگشت نیروی پیشمرگ کوردستان بە مخمور

هیئتهای نیروی پیشمرگ و ارتش عراق در مخمور دیدار می‌کنند. خبرنگار کوردستان ٢٤ تاکید می‌کند کە تشکیل دو لشکر مشترک و مستقر شدن در مخمور و مناطق اطرافش، محور اصلی گفتگوها است.
نیروی پیشمرگ کوردستان، آرشیو
نیروی پیشمرگ کوردستان، آرشیو

اربیل (کوردستان۲۴) - دیدار نیروی پیشمرگ با ارتش عراق بە منظور حفظ و ثبات امنیت در مناطقی کە متوجە حملەهای تروریستی داعش می‌باشند، ادامە دارد. در همین راستا نیروی پیشمرگ بار دیگر در مخمور و مناطق اطرافش مستقر می‌شوند.

هیئتهای نیروی پیشمرگ و ارتش عراق امروز (یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰) در مخمور دیدار می‌کنند. خبرنگار کوردستان ٢٤ تاکید می‌کند کە اجرایی کردن توافقنامە مابین طرفین و جنگ با داعش، مورد بحث و بررسی قرار دادە می‌شود.

وی می‌گوید: "تشکیل دو لشکر مشترک و مستقر شدن در مخمور و مناطق اطرافش، محور اصلی گفتگوها است".

تحرکات اخیر و حملەهای تروریستی داعش در مناطق مابین ارتش عراق و نیروی پیشمرگ، بغداد و اربیل را بر ان داشت کە بار دیگر بە کار مشترک پناه ببرند.  

عناصر داعش از خلاء امنیتی در مناطق مابین ارتش عراق و نیروی پیشمرگ کە با مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان شناختە می‌شود، سواستفادە کردند و چندین بار بە غیرنظامیان و نیروی پیشمرگ حملە کردند.

از سال ٢٠٠٥ میلادی و سرکار آمدن دولت تازه عراق تا بەحال، چندین مسئلە مابین بغداد و اربیل معلق ماندەاند. مناطق کوردستانی خارج از ادارە اقلیم کوردستان، یکی از این مسئلەها میباشد.

بر طبق مادە ١٤٠ قانون اساسی عراق، قرار بود تا سال ٢٠٠٧ و در سە مرحلە، آیندە این مناطق معلوم شود، ولی تاکنون چنین امری رخ ندادە. روستای "لهیبان" نیز کە اکنون نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در ان مستقر شدەاند، از این مناطق می‌باشند.

تا قبل از همە‌پرسی استقلال کوردستان در سال ٢٠١٧ نیز، نیروی پیشمرگ در این مناطق حضور داشت و امنیت برقرار بود. بعد از همە‌پرسی و یورش سربازی دولت عراق بە کرکوک و مناطق کوردستانی، دەها هزار کورد از این مناطق آوارە شدند و نیروهای پیشمرگ نیز دیگر در انجا حضور نداشتند.

بعد از گذشت چندین سال از این حوادث، بغداد و اربیل بر سر مکانیزمی تازە در مورد ادارە این مناطق، بە اتفاق رسیدند. تاسیس مرکز هماهنگی و نیروی مشترک برای حفظ ثبات و آسایش این مناطق، از جملە موارد مورد اتفاق بود.