کوچ سرمایەگذار و شرکتهای هندی بە اقلیم کوردستان

شرکتهای هندی در زمینەهای بهداشت و دارو، آهن، تکنولوژی و خوراک، چندین کارخانە در کوردستان احداث می‌کنند.
نمای از شهر اربیل
نمای از شهر اربیل

اربیل (کوردستان ۲۴) - شرکتها و سرمایەگذاران هند، اقلیم کوردستان را بە یکی از مقاصد اصلی بازرگانی خود تبدیل کردەاند. آنان می‌خواهند با حضوری حداکثری، سهم خود را از بازارهای اقلیم کوردستان و عراق، تضمین کنند.

در دیدار مابین بازرگانان و سرمایەگذاران هند و اقلیم کوردستان، ضمن تاکید بر نقش هند در اقتصاد و تجارت جهانی، مقرر شدە کە شرکتهای هندی برای سرمایەگذاری در زمینەهای متعدد، بە اقلیم کوردستان بیایند.

کمال اقا معاون رئیس اتحادیە سرمایەگذاران کوردستان، اظهار داشت کە "شرکتهای هندی در زمینەهای بهداشت و دارو، آهن، تکنولوژی و خوراک، چندین کارخانە در کوردستان احداث می‌کنند".

کمال آقا بە تارنمای رسمی پارت دمکرات کوردستان می‌گوید، "سفیر هند در بغداد تاکید کردە کە اوضاع سیاسی و امنیتی در اقلیم کوردستان با عراق فرق دارد، لذا از شرکتها و سرمایەگذاران هند می‌خواهیم اقلیم کوردستان را در نقشه کار خود قرار بدهند".

اقلیم کوردستان، تنها منطقە باثبات و امن عراق می‌باشد و بە همین دلیل، شاهد رشد اقتصادی سریع و روزافزون ان هستیم. کمسیون سرمایەگذاری اقلیم کوردستان تاکید میکند کە در ١٥ سال گذشتە، میزان سرمایەگذاری در این اقلیم بە بیش از ٥٨ میلیارد و ٨٤٨ ملیون دلار رسیدە. بیشترین میزان این سرمایەگذاری در استان اربیل (٣٥ میلیارد دلار) میباشد و سلیمانیە با (١٦ میلیارد دلار) و دهوک با (٦ میلیارد دلار) در رتبەهای دوم و سوم میباشند.