رئیس‌جمهور عراق فدرال انتخاب شاخوان عبدالله را به معاونت رییس مجلس نمایندگان تبریک گفت

رییس و معاونان مجلس نمایندگان عراق روز گذشته در اولین نشست دوره‌ی پنجم این مجلس انتخاب شدند

اربیل (کوردستان ۲۴)- دکتر برهم احمد صالح، رییس‌جمهور عراق فدرال روز دوشنبه ٢٠ دی‌ماه ۱۴۰۰،  انتخاب شاخوان عبدالله را به معاونت رییس مجلس نمایندگان عراق تبریک گفت.

رئیس‌جمهور عراق در این ضمن تبریک به شاخوان عبدالله، موفقیت وی را در خدمت به خواست‌های برحق مردم آرزو کرد.

مجلس نمایندگان عراق فدرال روز یکشنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ در اولین نشست خود به محمد حلبوسی رییس مجلس و معاونان وی حاکم زاملی و شاخوان عبدالله رأی اعتماد داد.

حاکم زاملی از سوی شیعیان پیروز در انتخابات اخیر و شاخوان عبدالله از سوی پارت دمکرات کوردستان نامزد شده بودند.

/ا.م