عراق کاردار سفارت سوئد را به وزارت امور خارجه احضار کرد

کاردار سفارت سوئد در اعتراض به اقدامی برای سوزاندن قرآن احضار شده است

اربیل (کوردستان ۲۴) – وزارت خارجه‌ی عراق فدرال یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱، هاکان روث، کاردار سفارت سوئد در بغداد را احضار و اعتراض رسمی دولت عراق را در مخالفت با اقدام افراط‌گرایانه  در آتش‌زن نسخه‌ای از قرآن در سوئد را به وی ابلاغ کرد.

وزارت امور خارجه‌ی عراق، این اقدام را باعث تحریک احساسات مسلمانان و اهانت به مقدسات  و در تضاد با اصول انسانیت و رویکرد پذیرش دیگر ادیان عنوان کرد.

وزارت خارجه‌ی عراق می‌گوید این اقدام پیامدهای خطرناکی در روابط میان مسلمانان سوئد، کشورهای اسلامی و  در میان جوامع اسلامی اروپا به دنبال خواهد داشت.

وزارت امور خارجه عراق تأکید کرد که ما از دولت سوئد می‌خواهیم از هرگونه اقدامی که احساسات پیروان مذاهب به‌ویژه مقدسات اسلامی را تحریک می‌کند، جلوگیری بکند.