شورای نفت و گاز اقلیم کوردستان درآمد و مصرف شش ماهه‌ی نفت اقلیم کوردستان را بررسی کرد

اقلیم کوردستان، حقوق شش ماهه‌ی اول سال جاری کارمندان و اداره‌ی اقلیم را از منبع فروش نفت کوردستان و دیگر درآمدهای دولت تهیه کرده است
مسرور بارزانی نشست شورای نفت و گاز اقلیم کوردستان را سرپرستی کرد
مسرور بارزانی نشست شورای نفت و گاز اقلیم کوردستان را سرپرستی کرد

اربیل(کوردستان ۲۴)- اولین نشست شورای نفت و گاز اقلیم کوردستان روز پنج‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱ به ریاست مسرور بارزانی برگزار شد.    

شورای نفت و گاز اقلیم کوردستان از نخست‌وزیر، معاون نخست‌وزیر، دبیر هیئت دولت و وزرای منابع طبیعی، دارایی و برق تشکیل شده است.

در این نشست که به ریاست نخست‌وزیر برگزار شد، درآمد کل حاصل از صادرات نفت کوردستان موردگفتگو قرار گرفت که مجموع نفت تولیدی و صادراتی و مصرف داخلی با احتساب میانگین نرخ فروش نفت در این مدت موردبررسی قرار گرفت.

پس‌ازآن چگونگی مصرف درآمد حاصله در این مدت که به تأمین حقوق شش ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۲ کارمندان اقلیم کوردستان اختصاص یافته، موردگفتگو و بررسی قرار گرفت. شایان‌ذکر است که دولت فدرال از مجموع یک تریلیون دینار بابت پرداخت حقوق شش ماه کارمندان فقط ۴۰۰ میلیارد دینار آن را به کوردستان ارسال کرده است. دولت اقلیم کوردستان حقوق این شش ماه را از بابت فروش نفت و درآمد داخلی پرداخت کرده است.

در ادامه‌ی نشست شورای نفت و گاز اقلیم کوردستان دیگر مصارف دولت مورد بررسی قرار گرفت کە ضمن پرداخت حقوق کارمندان از درآمد نفت خرج شده است.

قرار است در هفته‌ی آینده گزارش دیلویت با جزئیات در این مورد منتشر بشود.

در بخش دوم این نشست آخرین تحولات در روابط میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال در مورد اختلافات بر سر نفت و گاز تمهیدات قانونی دولت اقلیم کوردستان با اتکا به قانون اساسی و رویارویی با فشارهای دولت فدرال و وزارت نفت عراق موردبررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست بر حل اختلافات با دولت فدرال بر طبق قانون اساسی و ادامه‌ی گفتگوی دولت اقلیم کوردستان با دولت فدرال مورد تأکید مجدد قرار گرفت.

 

/ا.م