کارشناسان اقتصادی: پیشرفت‌های اقلیم کوردستان نتیجه ثبات و امنیت موجود در اقلیم و برنامه‌ریزی‌های موفق است

پیشرفت‌های اقلیم کوردستان در سطح منطقه و جهان نیز مورد توجه خاص قرار گرفته‌اند
kurdistan24.net

اربیل (کوردستان٢٤)- مقام‌های اقلیم کوردستان تاکید دارند که پیشرفت‌های اقلیم کوردستان با تکیه بر خودکفایی و مسئولیت پذیری در قبال مردم کوردستان حاصل شده‌اند.

پیشرفت‌های اقلیم کوردستان نە تنها در عراق بلکه در سطح منطقه و جهان نیز مورد توجه خاص قرار گرفته‌اند.

کارشناسان اقتصادی پیشرفت‌های اقلیم کوردستان را نتیجه ثبات و امنیت موجود در اقلیم و برنامه‌ریزی‌های موفق مقام‌های آن برای سرزمین خود می‌دانند.

پیشرفت‌های اقلیم کوردستان، فرصتی برای توسعه روابط با کشورهای منطقه دانسته می‌شود.

اقلیم کوردستان در سطح بین‌المللی نیز به ویژه در زمینه انرژی جایگاه مهمی پیدا کرده است.

ب.ن