دمای زمین تا سال ٢٠٤٥ نزدیک به دو درجه گرمتر خواهد شد

"تولید مواد غذایی در معرض تهدید بزرگ قرار می‌گیرد"
عکس تعبیری
عکس تعبیری

اربیل (کوردستان٢٤) – نتیجه یک پژوهش علمی نشان داده است که افزایش دمای زمین، تا دو دهه دیگر تولید مواد غذایی را در معرض تهدید بزرگ قرار می‌دهد.

یک پژوهش شرکت ورس میپل کرافت، نشان داده است که دمای زمین تا سال ٢٠٤٥ نزدیک به دو درجه گرمتر خواهد شد و کشورهایی که درصد قابل توجهی از مواد غذایی جهان را تولید می‌کنند، تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند.

بر پایه این پژوهش ۶۴ کشور و در میان آنها اقتصادهای بزرگ جهان همچون چین، برزیل و ایالات متحده نیز که ۷۱ درصد از مواد غذایی جهان را تولید می‌کنند، در معرض تهدید قرار دارند.

در این پژوهش نشان داده شده که کشورهای دیگری همچون هند، آفریقای مرکزی و کشورهای تولید کننده برنج همچون تایلند و ویتنام نیز در معرض تهدید افزایش دمای زمین قرار دارند.

افزایش دما خشک شدن محصولات کشاورزی را در پی دارد و در صورت تداوم آن تولید مواد غذایی در معرض تهدید بزرگی قرار می‌گیرد.

ب.ن