مدیر کوردستان٢٤: در پوشش اخبار مربوط به حوادث ایران بی‌طرفانه عمل کرده‌ایم

"کار ما فقط پوشش حوادث و انتقال اخبار است"
احمد زاویته‌ای، مدیر موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤
احمد زاویته‌ای، مدیر موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤

اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر کوردستان٢٤ تاکید کرد که در پوشش خبری اعتراضات اخیر ایران، نه از معترضان و نه از دولت جانبداری نکرده‌اند.

احمد زاویته‌ای، مدیر موسسه رسانه‌ای کوردستان٢٤، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، به برخی انتقادات به پوشش خبری اعتراضات اخیر ایران از سوی این موسسه‌، پاسخ داد.

آقای زاویته‌ای گفت:" کوردستان٢٤ جانبداری نخواهد کرد و فقط به طور حرفه‌ای حوادث را پوشش می‌دهد .. با انتقاد تعامل طبیعی داریم. حوادث در اطراف ما اتفاق می‌افتند و ما به طور حرفه‌ای آن‌ها را پوشش می‌دهیم".

مدیر کوردستان٢٤ افزود:" ما برای پوشش خبری حوادث ایران، معیارهایی داریم که برجسته‌ترین آنها عبارتند از؛ بیطرفی، یعنی نه از معترضان و نه از دولت جانبداری نمی‌کنیم. معیار دوم دقت است، یعنی خبر را از کدام منبع دریافت کنیم که ما از خبرگزاری‌های بین‌المللی و رسانه‌های رسمی ایران خبر دریافت کرده‌ایم. معیار سوم توازن بوده و ما بین معترضان و دولت توازن را رعایت کرده‌ایم. عینیت گرایی نیز معیار چهارم است، یعنی اینکه ما حوادث را بزرگ نمایی و کوچک نمایی نمی‌کنیم و معیار پنجم صداقت است که ما در نهایت صداقت با داده‌ها تعامل می‌کنیم".

همچنین خاطرنشان کرد:" تنها دولت ایران انتقاد نداشته، بلکه مخالفان نیز به ما انتقاد کرده‌اند و این خود ثابت می‌کند که به طور حرفه‌ای عمل کرده‌ایم".

آقای زاویته‌ای تاکید کرد که کوردستان٢٤ نه به نفع دولت و نه به نفع معترضان موضع‌گیری نمی‌کند. "ما خبر منتشر می‌کنیم، حوادث را تحلیل می‌کنیم، کارشناسان مختلف را مهمان می‌کنیم و مخاطبان خود ارزیابی می‌کنند".

و نیز تصریح کرد:" ما انتقاد پذیر هستیم و بر آشنا کردن دولت، رسانه‌ها و مخالفان ایران با دیدگاه خود پایفشاری می‌کنیم که بدانند کار ما فقط پوشش حوادث و انتقال اخبار است".

مدیر کوردستان٢٤، یادآور شد که این موسسه حوادث منطقه و جهان را پوشش می‌دهد و گزارشگران آن جان خود را به خطر می‌اندازند تا درباره حوادث، اخبار صحیح و درست به مخاطبان انتقال دهند و تمام این کارها با هدف انتقال اخبار و اطلاعات به طور حرفه‌ای، انجام می‌شوند.

ب.ن