پارلمان کوردستان: دادگاه فدرال امید به توافق بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال را تضعیف کرده است

"همه احکامی که تا کنون علیه اقلیم کوردستان صادر شده‌اند لغو شوند"
پارلمان کوردستان
پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – پارلمان کوردستان، صدور حکم دادگاه فدرال علیه اقلیم کوردستان را سرآغازی برای تشدید اختلافات دانست.

پارلمان کوردستان، درباره حکم دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیر قانونی بودن اختصاص بودجه و استحقاقات مالی اقلیم کوردستان از سوی دولت فدرال، بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیانیه با اشارە به اینکه دادگاه فدرال خود از نظر جایگاه قانونی با اشکال مواجه است، تاکید کرده که صدور چنین حکمی امید به توافق بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال را تضعیف کرده و سرآغازی برای تشدید اختلافات خواهد بود.

و یادآور شده که دادگاه فدرال بارها بدون در نظر گرفته حقوق و استحقاقات مالی اقلیم کوردستان، علیه آن حکم صادر کرده است "در حالیکه می‌بایست به حقوق همه جوامع عراق احترام بگذارد و در میان همه به طور یکسان عدالت برقرار کند".

پارلمان کوردستان، حكم دادگاه فدرال را موجب دشوار شدن وضعیت معیشت کارمندان و همه مردم اقلیم دانسته و تاکید کرده است که شکاف بین جوامع عراق را بیشتر خواهد کرد و تعمیق اختلافات را به دنبال خواهد داشت.

و نیز خواستار لغو همه احکامی شده است که تا کنون علیه اقلیم کوردستان صادر شده‌اند.

ب.ن