بهای یک دلار آمریکا با ۱۴۸۷ دینار عراق برابر است

یک لیره‌ی ترک با ۳۳ دینار عراق معادل است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای روز دوشنبه ۲۷ فروردین ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا:۱۴۸۷دینار عراق

یک یورو: ۱۵۸۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۲۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ٣٣ دینار عراق

هزار تومان ایران۲۴ دینار عراق

یک دینار اردن: ۲۳٠٠ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان دوشنبه ۲۷ فروردین ١۴٠٣، به این شرح است:

یک مثقال طلای عیار ۲۴-  ۵۶۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۴۹۵هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸- ۴۳۰ هزار دینار عراق