پوتین خشم اردوغان نسبت بە اقلیم کردستان را فرونشاندە است

روسیە معادل ٤ میلیارد دلار در استخراج نفت اقلیم کردستان سرمایەگذاری کردە است

k24- اربیل

وبسایت المانیتور AL-MONITOR در گزارشی، فاش ساخت کە رئیس جمهوری روسیه دیدار کە  بعد از برگزاری همەپرسی استقلال کردستان از ترکیە انجام داد، از خشم رجب طیب اردوغان نسبت بە موضوع استقلال کردستان کاسته‌ است.

المانیتور نوشتە است کە دیدار ولادیمیر پوتین سە روز بعد از برگزاری همەپرسی استقلال کردستان انجام شد. رئیس جمهوری روسیە در این دیدار توانست بر خشم اردوغان در برابر استقلال‌طلبی کردها غلبە کند.

بر اساس این  گزارش، قراردادهای نفتی میان روسیە و اقلیم کردستان بە ترکیە اجازە نخواهد داد کە در صدور نفت کردستان از طریق خاک این کشور بە بندر جیهان اختلال ایجاد کند.

المانیتور از قول " وگین کوغان" کارشناس امور امنیت اقتصادی اهل گرجستان نوشتە است کە "روسیە معادل ٤ میلیارد در امور استخراج نفت و گاز اقلیم کردستان مشارکت کردە است کە با این اقدام از سرمایه‌گذاران آمریکایی در این زمینە پیشی گرفته است. رئیس جمهوری روسیە بە همین دلیل اردوغان را از مخالفت با صادرات نفت کردستان برحذر داشته است"

در ادامە گزارش المانیتور آمدە است کە " اگر صادرات نفت کردستان متوقف شود، بیش از همە بە زیان روسیە خواهد بود".