پیام سپاسگزاری خانوادە مام جلال طالبانی بە مناسبت ابراز همدردی مردم

قباد طالبانی در این پیام از سوی خانوادە طالبانی خواهان ادامە راه مام جلال شد

 k24- اربیل

قباد طالبانی فرزند رئیس جمهوری پیشین عراق و دبیرکل فقید اتحادیە میهنی کردستان، در پیامی کە از طریق راسانە‌های دیداری و شنیداری کردستان منشر کرد، با اشارە بە مبارزات طولانی مرحوم طالبانی و همرزمانش و تشکر از حضور پرشور مردم در مراسم استقبال، بە خاک سپاری و مجلس ترحیم ایشان، خواهان اتحاد مردم کردستان و ادامە راه مبارزاتی طالبانی شد.

متن کامل پیام خانوادە طالبانی کە از سوی قباد طالبانی قرائت شد:

 

مردم کردستان و همە‌ خلق‌های عراق، درود بر شما!

بە نام خانوادە  و تمام خویشاوندان عموی عزیزتان بە خاطر ابراز غم  در گذشت "مام (جلال)"  از تک تک شماها سپاسگزاریم.  

چنانکە هنگام حضور بر مزار مقدس مام جلال اشارە کردم، امیدوارم شاد وسلامت باشید. بە این دلیل کە ما خوب می‌دانیم کە مام تنها از آن ما نبود، تنها از آن اتحادیه میهنی کردستان نبود، تنها از آن مردم کردستان هم نبود، بلکە مام رهبری بود کە می‌توانست با گذار از مرزهای خانوادە، حزب، ملت و میهنش، سرمایه همه باشد.

این همە پیام تسلیت از سوی دولت‌های کشورهای جهان بە تنهایی نشان می‌دهد کە مام از خانە‌های کاه‌گلی کردستان تا پایتخت‌های کشورهای جهان بر همە تأثیرگذار بود.

دوستان رهبر مام جلال! آن همە اشک و غم و غصەای کە طی این چند روز گذشته از شما دیدە شد، اندکی از زخم عمیق ما را مرهم گذاشت.

در همین جا از احزاب و شخصیت‌های کە قبول زحمت کردە و مراسم اسقبال و تشییع جنازە عموی خود را برگزار کردند، سپاسگزاریم. از جناب کاک مسعود، نخست وزیر و کارمندان دولت، مخصوصا ادارە مجری مناسبت‌های رسمی اقلیم کردستان، پاسداران تشریفات اسقبال از جنازە مام جلال، کمیته‌های مشترک اتحادیه میهنی کردستان و پارت دمکرات کردستان جهت برگزاری مجالس ترحیم در سراسر شهرهای کردستان، بغداد و جهان سپاسگزاریم.

می‌خواهم از احزاب کردستانی و نهادهای مردمی آنان بەخاطر برگزاری مجالس ترحیم  از "اربیل" پایتخت گرفتە تا "سلیمانیه" شهر مبارزە و از خود گذشتگی، از "کرکوک" قدس (کردستان) تا "دهوک" رنگین، از "خانقین" شیرین تا "گرمیان" مردم غیور، از "رانیە" دروازه قیام تا "حلبچە‌"ای کە بر اثر بمباران شیمایی هم شهید نشد، از "کو"ی (سنجق) حاجی قادر تا دیگر نقاط کردستان تشکر کنیم.

از همە مردم کردستان به خاطر زحماتی کە برای حضور در مجالس ترحیم متحمل شدند، تشکر می‌کنیم. از ماموستایان دینی سپاسگزاریم. از همە رسانە‌های کردستان تشکر می‌کنیم کە با اهمیت بسیاری بە انتشار این مراسم پرداختند. دست تک تک کارمندانشان را صمیمانە می‌فشاریم. ما می‌دانیم کە اشکهای کارمندان رسانە‌ها نشانەی درهم آمیختن چندین سالە مام و آزادی و رسانە‌هاست. از مسئولان و خلق‌های عراق در صدر همە از مرجع محترم شیعیان آقای سیستانی و ابراز همدردی ایشان، جناب رئیس جمهور، نخست وزیر و معاونان و پیشنهاد برگزاری مراسم استقبال در بغداد، سپاسگزاریم.

از حضور وزیر امور خارجه ایران و فرستادە ویژه پادشاهی اردن (در مراسم اسقبال از جنازە مام جلال ) سپاسگزاریم.  از رئیس جمهوری ترکیە و  سفرا و سرکونسولهای جهان بە خاطر تماسهای تلفنی و ارسال پیام همدردی تشکر می‌‌نماییم.

از همە نیروهای پیشمرگە، ضد ترور، آسایش، زیرەوانی، امدادرسانی، پلیس و نیروهای وازرت کشور سپاسگزاریم کە همچون مردمک چشم خود از شرکت کنندگان در مراسم محافظت کردند. از کردهای شمال، شرق، و غرب کردستان تشکر می‌کنیم کە با برگزاری مجالس ترحیم، در عمل ثابت کردند کە مام از آن همە بود. از ابراز همدردی کردهای مهاجر در دیگرکشورها نیز سپاسگزاریم.

ازهمە قهرمانانی کە همرزم مام بودند سپاسگزاریم کە متأسفانە تعدادی از آنان همچون مرحوم کاک نوشیروان (مصطفی)، دکتر قاسملو و سید محمد باقر الحکیم، امروز در میان ما نیستند. از بخش مدیرت، دستە نگهبانان و پسران خانە مام سپاسگزاریم کە مام جلال همیشە بە نام "پیشمرگان خانە" از آنان یاد می‌کردند.

از تیم خصوصی پزشکی مام تشکر می‌کنیم کە مدت حدود ده سال مخصوصا طی پنج سال گذشتە با همکاری تیم پزشکی جمهوری اسلامی ایران  شبانە‌روز در خدمت ایشان بودند و آنچه در توان داشتند انجام دادند. همیشە شما در دل ما جای دارید و عضو خانواده مام هستید.

این بزرگترین افتخار ماست کە با چشم خود دیدیم مام از زندگی پیشمرگانه در کوهها، مبارزە را بە مبارزە میدانی منتقل کرد و از غارهای کردستان بە کاخ آشتی رسید و همچون اولین رئیس جمهور کرد در تاریخ عراق انتخاب شد.

واضح است کە شکاف بزرگی کە در اثر عدم حضور مام پدید آمد، توسط یک یا دو شخص پرنخواهد شد، بلکە باید با اتحاد و صفوف متحد ملت کرد نگذاریم دوری مام در میان ملت ما زیاد احساس گردد. وظیفه همه ماست کە راه مقدس امام را ادامە بدهیم. دور از سیاست بغض و کینە برای اتحاد صفوف ملت و گذار از مراحل دشوار مبارزە بکنیم. آنگونه کە مام می‌توانست ایران وآمریکا و سنی و شیعه را بە هم نزدیک کند، آن را سرمشق خود کردە و راه ایشان را ادمە دهیم. با ادمە مبارزە تا پیروزی این مرحلە نوین را ادارە نماییم.

دوبارە از طرف خانوادە و خویشان مام جلال بینهایت از شما سپاسگزاریم و اطمیمان می‌دهیم کە تک تک ما از اهداف عموی بزرگتان پاسداری خواهیم کرد.

درود بر روح پاک مام جلال و شهدای راه رهایی ملت.

شاد و سربلند و موفق باشید.

 

ا.م