نمایندە کنگره آمریکا: باید العبادی ثابت کند کە عامل رژیم تهران نیست

حشد شعبی اهداف رژیم تهران را در خاورمیانە دنبال می‌کند

K24 - اربیل

یکی از نمایندگان کنگره آمریکا در بیانیەای از نخست وزیر عراق خواست ثابت کند کە "عامل رژیم تهران نیست". ترنت فرکنس، از حیدرالعبادی خواستە است  کە نیروهای بیگانە را برعلیه‌کردها بە کار نبردە است.

این نمایندە کنگرە آمریکا، گفتە‌ است کە اگر حیدر العبادی ثابت نکند عامل جمهوری اسلامی نیست، آمریکا برای جلوگیری از سوء اسفتادە ایران از کمکهایش بە عراق، ناچار است در ارسال کمک‌ها بە دولت عراق تجدید نظر کند.

ترنت فرنکس همچنین گفته است کە لازم است آمریکا بە عدم موضع‌گیری خود در برابر کردها کە وفادارترین همپیمانان ماهستند،  پایان دهد.

فرنکس می‌گوید آنگونە کە آمریکا خود هنگام جدا شدن از بریتانیا مورد حمایت قرار گرفت، لازم است در راستای منافع خود از حق تعیین سرنوشت مردم کردستان حمایت نماید.

ترنت فرنکس در ادامە می‌گوید حشد شعبی چهرە حقیقی خود را نشان دادە است کە هیچ اهمیتی برای امنیت خاورمیانه قائل نیست و تنها وسیلەای است کە اهداف رژیم فاسد ایران را در جهت ایجاد هلال شیعی و کمک بە گروه‌های تروریستی پیش می‌برد.