کشتە شدن جوان کرد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران

مردم سردشت در اعتراض بە کشتن این کولبر کرد شب شنبە و بامداد یکشنبە در خیابانها ماندند

ZNA- اربیل

بە گزارش سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، ساعت ١٩ شب شنبە ٢٩ مهرماه، نیروهای هنگ مرزی ایران در حومە روستای بیتوش سردشت بە سوی گروهی از کولبران کرد شلیک کردند.

بە گزارش "هەنگاو" بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی  یک کولبر با هویت ”پشتیوان معین“  فرزند رحمان مورد اهل روستای "گەولان" هدف شلیک مستقیم نیروهای امنتی جمهوری اسلامی قرار گرفتە است.

سازمان حقوق بشری هەنگاو از منابع موثق خود نقل کردە است کە این کولبر ٢٤سالە  با دو گلولە از ناحیە سر مورد هدف قرار گرفتە و در دم جان دادە است.

 /چللب

کشتە شدن جوان کرد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی ایران