دولت فرانسه از عراق خواست کە با ابتکار آشتی‌جویانه دولت اقلیم کردستان موافقت کند

وزارت خارجە و مجلس نمایندگان آمریکا هم از ابتکار دولت اقلیم کردستان حمایت کردە‌اند

 K24 - اربیل

وزارت خارجه فرانسە امروز پنج‌شنبە چهارم آبان ماه، اعلام کرد کە از ابتکار دولت اقلیم کردستان بە عنوان گامی مثبت در جهت آغاز گفتگوهای اربیل و بغداد حمایت می‌کند.  

همزمان "پل رایان"، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز از این اقدام دولت اقلیم کردستان حمایت کردە است.

دولت اقلیم کردستان بامداد روز سە‌شنە در بیانیە‌ای، ضمن بە تعلیق در آوردن نتیجه همەپرسی استقلال اقلیم کردستان، از دولت مرکزی عراق خواست تهاجم  نظامی بە کردستان را متوقف کردە و گفتگوها با اقلیم کردستان را آغاز کند.

پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از این اقدام دولت اقلیم کردستان حمایت کردە بود.

همزمان با حمایت آمریکا و فرانسە از ابتکار صلح‌جویانە دولت اقلیم کردستان، شبه‌نظامیان حشد شعبی تحت حمایت ایران حملات خود علیە مواضع نیروهای پیشمرگە را تشدید کردەاند.

از سوی دیگر، امروز پنج‌شنبە ٤ آبان ماه، فرماندهان میدانی پیشمرگان از حضور افراد مسلح سپاە پاسداران و حزب‌اللە لبنان در حملە بە پیشمرگان خبر دادند.