مسعود بارزانی شهادت خبرنگار "کردستان تی‌وی"را تسلیت گفت

ارکان شریف، در خانە خود از سوی شبەنظامیان حشد شعبی بە شهادت رسید

 K24 - اربیل

مسعود بارزانی با انشار پیامی بە مناسبت شهادت معلم و خبرنگار تلویزیون کردستان تی‌وی، مسئولیت این اقدام غیر انسانی را بر عهدە شبه‌نظامیان حشد شعبی گذاشت.

ارکان شریف، معلم و خبرنگار کردستان تی‌وی، شب هفتم آبان ماە توسط افراد مسلح نقابدار در خانە خود و در جلو چشم همسر و فرزندانش بە شهادت رسید.

متن پیام بارزانی بە این شرح است:

بە نام خداوند بخشنده مهربان

شب ٢٩ اکتبر (٧آبانماه)  در شهر داقوق کە تحت کنترل شبهەنظامیان حشد شعبی است، "ارکان شریف"خبرنگار و فیلمبردار تلویزیون "کردستان تی‌وی"  از سوی افراد مسلح نقابدار با روشی بسیار ددمنشانە بە شهادت رسید.

بە شهادت راساندن "ارکان شریف" از نمونە‌های بارز اشاعە دهندگان فرهنگ شوینیسمی است کە با زور اسلحه و بە ناحق خود را بر مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان تحمیل کردە است. این افراد بە‌هیجوجە بە آزادی اندیشە و زندگی مردم اعتقاد ندارند. مسئولیت شهادت ارکان شریف و اذیت و آزار مردم این منطقە بر عهدە نیروهایی است کە بە صورت غیرقانونی خود را بر منطقە تحمیل کردەا‌ند.

بدین مناسبت دردناک، مراتب تسلیت خود را بە خانوادە و خویشان شهید ارکان و همە خبرنگاران و کارمندان "کردستان تی‌وی" اعلام می‌کنم.

درود بر روح شهید ارکان شریف و همە شهدای کردستان

مسعود بارزانی

 ١-١١ ٢٠١٧