هوشیار زیباری: هیچوقت نگفتە‌ایم پس از برگزاری همەپرسی از عراق جدا می‌شویم

زیباری: اگر کردها با همدیگر متحد باشند و بتوانند بیش از ٦٠ کرسی پارلمان عراق را بدست بیاورند، مطمئنا وزن سیاسی زیادی را خواهند داشت

 K24- اربیل

هوشیاری زیباری هنگام شرکت در میزگرد سیاسی بنیاد تحقیقاتی کردستان ٢٤کە روز چهارشنبە ٥ اردیبهشت  در مرکز این بنیاد در اربیل برگزار گردید، ضمن اشارە بە برگزاری همەپرسی استقلال کردستان، گفت:" ما هیچوقت نگفتە‌ایم پس از برگزاری همە‌پرسی فورا از عراق جدا می‌شویم."

زیباری گفت: "برگزاری همەپرسی از حقوق برحق مردم کردستان است و مردم کردستان بە تعیین سرنوشت خویش رأی دادەاند، بەهمین خاطر هیچ تناقضی میان برگزاری همە‌پرسی و شرکت در پروسه انتخابات عـمومی عراق بە چشم نمی‌خورد."

وزیر خارجه پیشین عراق گفت: " اگر کردها با همدیگر متحد باشند و بتوانند بیش از ٦٠ کرسی پارلمان عراق را بدست بیاورند، مطمئنا وزن سیاسی زیادی را خواهند داشت. بر اساس تحقیقاتی کە انجام شدە است، گروهای شیعە دچار تفرقه شدە و آرای آنان متفرق خواهد شد."

زیباری در این میزگرد بە قانون اساسی عراق اشارە کرد و گفت: " اگر این قانون اساسی را نداشتیم، حشدالشعبی و ارتش عراق پس از اشغال کرکوک، بە اربیل، سلیمانیە و رانیە، احتمالا کردستان دچار مشکلات دیگری می‌شد. بە همین خاطر احتمال می‌رود کردها در بغداد بە سیاست بپردازند."

هوشیار زیباری درمورد سوریە گفت: " این احتمال وجود دارد کە سوریە بە کشوری فدرال تبدیل شود."

زیباری در مورد آیندە عراق گفت: تنها آمریکا و ایران در عراق ایفای نقش نمی‌كنند، بلکە مرجعیت تشیع هم تأثیرگذار هستند، اما هیچکدام از طرفین نمی‌توانند نقش کردها را مد نظر نداشته باشند."

/چللب