چهار پناهجوی کرد در یونان توسط اعراب خشمگین کشته شدند

عرب‌های سوری و عراقی بە اتهام روزە خواری در ماه رمضان بە کردها حملە کردەاند
kurdistan24.net

 اربیل (کردستان٢٤ (- بر اساس ویدئوهایی کە فعالین سوری در شبکەهای اجتماعی منتشر کردەاند، عربهای خشمگین در اردوغای در جزیرە میتیلینگ یونان با سنگ و آهن پناهجویان کرد سوری را مورد حملە قرار دادە و٤نفر از آنان را کشتە و تعدادی را مجروح کردەاند.

 چنانکە در ویدئوها مشاهدە می‌شود، حملە کنندگان کە گویا از اعراب سوریە و عراقی هستند، از کشتن پنا‌هجویان کرد خوشحال بە نظر می‌رسند.

بر اساس اظهارات فعالان سوری در شبکە‌های اجتماعی، عرب‌های سوری و عراقی بە اتهام روزە خواری در ماه رمضان بە کردها حملە کردەاند.

/ا.م