در کردستان بیش از دوهزار نفر بر اثر جنگ داعش ناپدید شدەاند

وزارت شهدا و انفال شدگان دو هزار پروندە در رابطه با اعمال خشونت علیە زنان تشیل دادە است

 اربیل (کردستان٢٤)- محمود حاج صالح، وزیر امور شهدا و انفال‌شدگان کردستان، می‌گوید طی مدت جنگ با داعش، اسامی ٢هزار و ٤٩٥ نفر از کردهای ایزدی از سوی داعش، توسط وزارت شهدا و انفال شدگان ثبت شدە است.

بە گفتە وزیر امور شهدا، هنوز از این تعداد هنوز از سرنوشت ٣٠٣ نفر هیچگونه اطلاعاتی در دست نیست.

محمود حاج صالح، هنگام شرکت در کنفرانس ریشە‌کنی خشونت جنسی علیه زنان در اربیل، گفت: " تا کنون ٢هزار و ٣٦ پرونده از سوی این وزارتخانە تشکیل شدە کە سن یک هزار و ٥٢نفر از آنان بیش از ١٨ سال است.

/ا.م