احساس همدردی آقای مسعود بارزانی با مردم بصره

بارزانی: ما هیچوقت رأفت و محبت مردم محترم شهر بصرە هنگام بازگشت زندیاد بارزانی را از یاد نخواهیم برد

 اربیل ( کردستان٢٤ )- آقای مسعود بارزانی در پیامی بە مناسبت خشونت و درگیری‌های اخیر شهر بصره و جان‌باختن تعدادی از ساکنان این شهر مراتب همدردی خویش را با خانواده جانباختگان و زخمی‌های این رویداد ابراز کرد. متن پیام بارزانی بە این شرح است:

به نام خداوند بخشنده مهربان

 رویداد‌های اخیر شهر بصرە و جان باختن و زخمی شدن مردم ناراضی و اتفاقات روزهای گذشتە این شهر ما را نگران کرد. خویش را همدرد خانوادە‌ها و اقوام قربانیان می‌دانم، بە آنان تسلیت می‌گویم و شفای مجروحان را آرزومندم.

درحالیکە برگزاری راهیمایی و اعتراضات از حقوق اساسی مردم است، ساکنان این شهرحق دارند از زندگی شایان خویش برخوردار باشند. جای تعجب است کە مردمان ثروتمندترین شهر دنیا  از حق استفادە از آب نوشیدن بهرەمند نباشند و محرومیت، بیماری و بە فراموشی سپردن این مردم بە هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست.

ما هیچوقت رأفت و محبت مردم محترم شهر بصرە هنگام بازگشت زندیاد بارزانی را از یاد نخواهیم برد در حالیکە هنگام بازگشت زنده‌یاد بارزانی پس سالهای تبیعد با جوش و خروش فراوان از ایشان اسقبال کردند.

ما از هم میهنان شهر بصره حمایت می‌کنیم و امیدواریم حقوق آنان مورد احترام قرار گرفتە و خواستە‌هایشان که ابتدایی‌ترین حقوق هر انسانی را در بر می‌گید، برآورد شود.

از مردم محترم شهر بصره تقاضا دارم کە به علت در خطر بودن جان مردم اعتراضات آشتیجویانە خویش را دور از خشونت برگزار کنند.

اطمینان می‌دهم کە مردم کردستان آنچه در مورد کمک بە هم‌میهنان بصرە از دستشان بر بیاید دریغ نخواهند کرد.