شرکت هلندی بە اتهام نقض تحریم‌های ایران ۵۰۰هزار یورو جریمه شد

یک شرکت دیگر هم کە مقر آن در بحرین است، بە پرداخت ۳۵۰هزار یورو محکوم‌شده است

 اربیل (کردستان۲۴)- دادگاهی در استان لیمبورخ هلند یک شرکت هلندی را به دلیل صادرات بدون مجوز قطعات توربین گازی به ایران به پرداخت ۵۰۰ هزار یورو جریمه محکوم کرد.

دادگاه مذکور، شرکت "یورو توربین بی وی" را متهم کرده که با ایجاد شرکت‌های اقماری بدون مجوزهای لازم اقدام به صدور قطعاتی  به ایران کرده است  کە کاربرد دوگانه دارند و می‌توان این قطعات را در امور نظامی بە کار برد.

یک شرکت وابسته به یورو توربین بی وی هم که مقر آن در بحرین است در این پرونده به پرداخت ۳۵۰ هزار یورو محکوم‌شده است.

دادگاه لیمبورخ اعلام کردە است کە این شرکت‌های پوششی برای فروش قطعات توربین به مشتریانی در ایران ایجادشده است. دادگاه به هویت خریداران اشاره نکرده است.

مدیرعامل، یک سهامدار و یکی از کارکنان شرکت هلندی در این پرونده به‌کار اجباری اجتماعی محکوم‌شده‌اند. هویت این افراد نیز افشا نشده است.

/ا.م