اظهارنظر شیخ الازهر در مورد چندهمسری

شیخ الازهر مصر: چندهمسری ناعدالتی در حق زنان است

 اربیل (کردستان ۲۴)- شیخ الطیب، شیخ دانشگاه الازهر مصر در سخنرانی تلویزیونی خود علیه چندهمسری هشدار داده و گفته چندهمسری می‌تواند موجب ناعدالتی در حق زنان و کودکان شود.

بە گزارش بی‌بی‌سی، شیخ الازهر که مهم‌ترین مقام مذهبی سنی در مصر به‌شمار می‌رود، گفته است که رویه چندهمسری ناشی از عدم درک درست از قرآن است.

او اما بعداً توضیح داد که مخالفتش با چندهمسری به معنی فراخوان برای ممنوع کردن آن نیست. به گفته‌ی او تک‌همسری قانون اصلی است و چندهمسری تنها در موارد استثنا می‌تواند رخ دهد: "آن‌هایی که می‌گویند ازدواج باید با تعدد همسر همراه باشد همه اشتباه می‌کنند. قرآن می‌گوید اگر مرد مسلمان نتواند عدالت را برقرار کند تعدد زوجین برای او ممنوع است".

چندهمسری غالباً به تعدد همسر برای مردان گفته می‌شود. به‌طورکلی در قوانین مذهبی و متون دینی مردان مخاطب اصلی به شمار می‌روند و زنان در ارتباط با مردان مورد خطاب قرار می‌گیرند. به گفته‌ی شیخ الطیب "زنان نیمی از جامعه هستند و اگر به آن‌ها اهمیت ندهیم مثل این است که با یک پا راه برویم".

/ا.م